• Imprimeix

Preguntes freqüents

Si voleu consultar la legislació en matèria de trànsit podeu accedir a totes les lleis a través de l’apartat normativa i legislació d’aquest web.

Si voleu consultar la normativa relativa amb un tema determinat en matèria de trànsit (cinturons, sistemes de retenció infantil, taxes d’alcoholèmia…) podeu accedir a través de l’apartat normativa i legislació d’aquest web.

Si voleu saber l’import de la sanció econòmica i els punts que es detreuen per la comissió de les diferents infraccions en matèria de trànsit, ho podeu consultar en l’apartat de normativa. Un cop hagueu introduït el concepte concret que voleu consultar (cinturons, velocitat, alcoholèmia…), si cliqueu la fletxa que us sortirà al costat dret de la descripció, podreu accedir a la informació de l’import de la multa econòmica i els punts a detreure per la infracció que hagueu seleccionat.

Els escrits, recursos i/o al·legacions relatius a expedients sancionadors en matèria de trànsit es poden presentar:

Al registre de l’òrgan administratiu al qual es dirigeixi. A aquest efecte, les adreces de les dependències del Servei Català de Trànsit són les següents:

 

A qualsevol oficina administrativa (autonòmica o estatal). L’Administració té l’obligació de donar trasllat a l’organisme competent de qualsevol escrit presentat a les seves oficines. A l'efecte de computar terminis, té validesa el segell de registre d’entrada de l’escrit a qualsevol d’aquestes oficines administratives.

Mitjançant correu administratiu certificat. Cal anar a una oficina de Correus amb el document en un sobre sense tancar per tal que el funcionari de correus pugui posar en el document el segell i la data de certificat, que serà la vàlida a l’efecte de computar si l’escrit s’ha presentat en termini o no. Un cop segellat l’escrit, s’ha de tancar el sobre i remetre’l a l’organisme competent mitjançant correu certificat.

D’altra banda, el Servei Català de Trànsit permet que els escrits que els interessats hagin d’adreçar a l’Administració en relació amb els expedients sancionadors de trànsit puguin presentar-se telemàticament. Això no vol dir que es puguin presentar mitjançant correu electrònic, sinó que és necessari que es disposi d’un certificat digital o la contrasenya corresponent i presentar els escrits mitjançant Tràmits gencat, tot emplenant i tramitant els formularis electrònics escaients.

Sí. En el cas que ho desitgeu, podeu rebre les notificacions relatives als expedients sancionadors de trànsit de manera electrònica en comptes de rebre-les a través de Correus.

Per tal de poder accedir a aquest sistema de notificacions electròniques us heu de donar d’alta en el sistema de notificacions electròniques a través del següent enllaç:

En el cas que en el marc d'un expedient sancionador de trànsit, no se us pugui efectuar la notificació de manera personal en el vostre domicili, o en el que hagueu indicat expressament a efectes de notificacions, es procedirà a la publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC) i al Butlletí Oficial de l'Estat (BOE). Amb aquesta publicació que serà simultània s'entendrà practicada la notificació.

Així mateix, us podeu adreçar al Servei territorial corresponent, a on se us facilitarà còpia.

adreces

Per a qualsevol incidència informàtica en relació amb les notificacions electròniques completeu el següent formulari de la bústia de contacte .

Si desitgeu fer el pagament d’una multa relativa a un expedient sancionador de trànsit ho podreu fer seguint qualsevol de les següents modalitats:

 • Pagar-la en el moment de la denúncia directament a l'agent que us ha denunciat: en metàl·lic o amb targeta.
 • Pagar-la, per l'import i fins al termini màxim de pagament reflectits al peu de la butlleta de denúncia o en l'imprès de notificació corresponent, a qualsevol de les oficines de "la Caixa".
 • Mitjançant gir postal dirigit al Servei Territorial de Trànsit que us hagi notificat la denúncia, fent-hi constar el número d'expedient, la data de la denúncia, la matrícula del vehicle i l'import en euros.
 • Pagar-la amb targeta, directament a les dependències del Servei Territorial de Trànsit.
 • Per Internet, mitjançant el portal de Tràmits gencat.
 • Amb targeta, trucant al telèfon 012 (des de Catalunya) o al 932 142 142 (des de fora de Catalunya).

No és obligatori, però té l’avantatge que com a titular evitareu haver d’identificar el conductor quan es cometi una infracció amb aquell vehicle i automàticament es traslladen al conductor habitual les responsabilitats i obligacions que la llei atribueix al titular.

En el cas dels vehicles en règim d’arrendament a llarg termini, els seus titulars sí que obligatòriament han de comunicar al Registre de Vehicles les dades de l’arrendatari i també es traslladen a aquest les responsabilitats i obligacions del titular.

Per tal de realitzar qualsevol d’aquestes gestions, us heu d’adreçar a la Dirección General de Tráfico, que és l’administració titular de l’esmentat Registre.L'adreça és www.dgt.es

Sí. Una de les novetats que va introduir la Llei 18/2009, de modificació de la Llei de Seguretat Viaria, és que aquesta infracció gaudeix de la possibilitat de ser pagada amb el 50% de descompte.

Pot fer-ho si no s’ha col·locat el distintiu que autoritza a aparcar o si s’ha superat el triple del temps abonat conforme allò previst a l’Ordenança Municipal.

El titular del vehicle haurà d’identificar al conductor del vehicle incloent el número del permís o llicència de conducció i, si aquest no figura inscrit en el Registre de conductors, haurà d’aportar una còpia de l’autorització que l’habilita a conduir a Espanya si és requerit per l’Administració per fer-ho.

 

 • Pel que fa als seients davanters del vehicle:

  No està permès transportar els menors d’edat d’alçada igual o inferior a 135 centímetres.

  Excepcionalment, podran ocupar els seients davanters quan el vehicle no disposi de seients posteriors; quan tots els seients posteriors estiguin ocupats per menors; quan no sigui possible instal·lar en els seients posteriors tots els sistemes de retenció infantils.

 • Pel que fa als seients posteriors del vehicle:

  Els menors d’edat d’alçada igual o inferior a 135 centímetres s’han de transportar en aquests seients i sempre amb els sistemes de retenció infantil homologats degudament adaptats a la seva alçada i pes. 

 

Els dispositius de retenció infantil es classifiquen en 5 grups:

Grup Pes del nen Edat aproximada Dispositiu
Grup 0 fins a 10 kg 9 mesos Cabàs o portabebès
Grup 0+ fins a 13 kg 18 mesos Portabebès
Grup 1 9 - 18 kg de 9 mesos a 4 anys Cadira
Grup 2 15 - 25 kg de 3 a 6 anys Cadira elevador
Grup 3 22 - 36 kg de 6 a 12 anys Cadira elevador/coixí elevador

Tots aquests dispositius s’ancoren al vehicle amb els cinturons de seguretat que porta instal·lats el vehicle. Això no obstant, mentre que en els dispositius dels grups 0 i 0+ és necessari que el cinturó de seguretat sigui de tres punts, alguns dispositius del grup 1 i els dispositius dels grups 2 i 3 poden anar ancorats amb cinturons de dos punts.

Per tant, l’ús d’un dispositiu o d’un altre s’ha d’ajustar a les característiques del menor que l’ha d’utilitzar i també als cinturons de seguretat de què disposi el vehicle.

(Article 117 del Reglament general de circulació)

Estan obligats a utilitzar el casc tant per vies urbanes com interurbanes:

 • els conductors i passatgers de motocicletes (amb o sense sidecar)
 • de vehicles de tres rodes i quadricicles
 • de ciclomotors
 • de quads

Això no obstant, estan exempts d’utilitzar el casc de protecció i estan obligats a utilitzar el cinturó de seguretat:

 • les motocicletes, els vehicles de tres rodes o els quadricicles i els ciclomotors que tinguin estructures d’autoprotecció i estiguin dotats de cinturons de seguretat.
 • Quan aquest fet consti en la targeta d’Inspecció Tècnica o al certificat de característiques del vehicle.

Excepció per a la utilització d’aquests dispositius:

 • Raons mèdiques greus (cal acreditar-ho amb un certificat mèdic que indiqui el període de validesa, signat per un facultatiu/iva col·legiat/ada en exercici i amb el símbol establert per la normativa vigent). Aquest certificat haurà de ser presentat a requeriment dels agents de trànsit.

Bicicletes

Els conductors i passatgers d’una bicicleta estan obligats a utilitzar cascos de protecció homologats quan circulin en vies interurbanes.

Els menors de 16 anys estan obligats a utilitzar el casc en tot tipus de vies (urbanes, interurbanes i travesseres). 

Excepcions:

 • En rampes ascendents perllongades
 • En condicions extremes de calor
 • Per raons mèdiques greus (cal acreditar-ho amb un certificat mèdic que indiqui el període de validesa, signat per un facultatiu/iva col·legiat/ada en exercici i amb el símbol establert per la normativa vigent). Aquest certificat haurà de ser presentat a requeriment dels agents de trànsit

(Article 118 del Reglament general de circulació)

Han d’utilitzar els cinturons de seguretat i d’altres sistemes de retenció, correctament cordats, tant en vies urbanes com interurbanes, el conductor/a i els passatgers, sempre tenint en compte les limitacions següents:

Seients davanters:

Està prohibit anar amb menors d’edat d’alçada igual o inferior a 135 centímetres.

Excepcions:

Quan el vehicle no disposi de places posteriors

Quan totes les places posteriors estiguin ocupades per menors.

Quan no és possible instal·lar a les places posteriors tots els sistemes de retenció infantil.

 Seients posteriors: 

Els menors d’edat d’alçada igual o inferior a 135 centímetres s’han de transportar en aquests seients i sempre amb els sistemes de retenció infantil homologats degudament adaptats a la seva alçada i pes. 

 

Els nens no poden utilitzar un dispositiu de retenció orientat cap enrere instal·lat en un seient de passatger protegit amb un coixí de seguretat (airbag) frontal, excepte que hagi estat desactivat.

Excepcions en l’ús del cinturó de seguretat:

 • Els conductors, quan fan la maniobra de marxa enrere o d’estacionament.
 • Les persones amb un certificat d’exempció per raons mèdiques greus o per la seva condició de disminuït físic.

Aquest certificat s’ha de presentar als agents de l’autoritat que ho demanin.

 

Excepcions en vies urbanes:

 • Els conductors de taxis en servei.
 • Els distribuïdors de mercaderies, mentre duen a terme operacions de càrrega i descàrrega en llocs situats a curta distància els uns dels altres.
 • Els conductors i passatgers de vehicles en servei d’urgència.
 • Les persones que acompanyen un alumne que aprèn a conduir o durant les proves d’aptitud i s’encarreguen dels comandaments addicionals del vehicle.

 

(Articles 117 i 119 del Reglament general de circulació) 

La normativa vigent prohibeix l’ús per part del conductor, amb el vehicle en moviment, de dispositius incompatibles amb l’obligatòria atenció permanent a la conducció com:

 • pantalles amb accés a Internet
 • monitors de televisió
 • reproductors de vídeo o DVD

 

Conduir utilitzant manualment dispositius de telefonia mòbil, navegadors o qualsevol altre sistema de comunicació es considerat una infracció greu.

(Article 76.4 g del Text refós de la Llei de seguretat viària)

No obstant això, fa unes excepcions:

 • els monitors que estiguin a la vista del conductor i que siguin necessaris per a la visió d’accés o baixada de vianants,
 • els monitors per a la visió en vehicles amb càmera de maniobres posteriors,
 • el dispositiu GPS.

 

Així doncs, si l’aparell en qüestió és un GPS, la seva utilització estaria emparada per la normativa.

En cap cas s’autoritza la seva manipulació durant la conducció.

(Article 18.1 del Reglament general de circulació)

Sobre la xarxa representada al Mapa Continu de Trànsit (MCT), en la pestanya d’afectacions viàries podeu visualitzar les imatges proporcionades per les diferents càmeres instal·lades en la xarxa viària catalana, les incidències de trànsit a temps real, les incidències meteorològiques, la instal·lació de mesures especials de regulació del trànsit, els missatges dels panells informatius, la densitat del trànsit i altra informació. En la pestanya de restriccions del transport trobareu representada la Xarxa d’Itineraris de Mercaderies Perilloses (XIMP) i podeu consultar i visualitzar, per data i per nom de la via, les restriccions que afecten al transport de mercaderies.

A banda de la informació facilitada a través del Mapa Continu de Trànsit, podeu consultar les afectacions a la pàgina d’incidències de trànsit , on es detallen totes les incidències de la xarxa viària de Catalunya de què té coneixement el Centre d’Informació Viària de Catalunya (CIVICAT).

El Servei Català de Trànsit disposa de visió directe sobre les carreteres a través de les càmeres fixes. Aquestes càmeres permeten veure, i per tant tenir la informació en temps real de qualsevol afectació o incidència viària en el camp visual.

Davant d’una incidència concreta i a requeriment la sala de control del CIVICAT (Centre d’Informació Viària de Catalunya) pot gravar les imatges del que està succeint.

La competència en la senyalització interurbana de les carreteres correspon als titulars (Departament de Territori i Sostenibilitat, Ministeri de Foment ,diputacions o municipis).

La Generalitat de Catalunya, mitjançant el Departament de Territori i Sostenibilitat, disposa d'un canal de comunicació específic per a recollir les demandes i denúncies dels ciutadans i ciutadanes en l’àmbit de la seguretat viària amb l’objectiu de millorar les vies catalanes.

La reclamació es pot enviar directament a la bústia corporativa de suggeriments i reclamacions del Departament de Territori i Sostenibilitat.

Per informar de les afectacions a les carreteres catalanes, el Servei Català de Trànsit disposa del Concentrador d’Incidències de Trànsit amb informació sobre les incidències i les afectacions del trànsit per diferents nivells de servei (tipus d’afectació, causa, nivell, carretera, població, tram, sentit i data/hora inicial).

Juntament amb la sol·licitud d’autorització especial de circulació s’ha de presentar la següent documentació:

 • Per a tot tipus d’autoritzacions:

Fitxa de característiques tècniques de tots els vehicles que han de constar a l’autorització.

 • Per a les autoritzacions específiques i excepcionals, a més d’aquesta fitxa, s’ha d’aportar:

El croquis del vehicle amb la càrrega indivisible estibada, en el qual figuri clarament l’alçada, amplada, longitud i masses totals, distància entre eixos i càrrega per eix. Aquest croquis ha de tenir com a mínim una vista lateral i una vista posterior, de tot el vehicle o conjunt de vehicles carregats.

En la tramitació telemàtica, s’establiran uns croquis tipus, que la persona interessada podrà adjuntar en el cas que el seu vehicle i càrrega compleixen aquests requisits, i en cas contrari, haurà d’adjuntar en pdf el croquis esmentat.

En qualsevol moment, el SCT podrà requerir al sol·licitant la documentació original per comprovar-ne el seu contingut o aclarir possibles deficiències.

La sol·licitud d’autorització especial de circulació es pot sol·licitar mitjançant via telemàtica o via presencial