• Imprimeix

Funcions de l'SCT

Amb l’objectiu principal de reduir la sinistralitat a la xarxa viària a Catalunya l’SCT desenvolupa aquestes funcions:

Trànsit

 • Gestionar i controlar el trànsit a les carreteres i adoptar les mesures necessàries per garantir la seguretat i fluïdesa a la xarxa viària catalana.
 • Planificar, dirigir i coordinar les actuacions per a la millora de la seguretat viària en els accessos a les vies urbanes i els grans nuclis de població, i en trams i punts perillosos i d'alta intensitat de trànsit.
 • Autoritzar les proves esportives i la circulació de vehicles històrics que puguin afectar vies interurbanes o tinguin una incidència superior en el nucli urbà.
 • Dictar directrius d’aplicació de la normativa de trànsit, de circulació de vehicles i seguretat viària i les instruccions sobre la circulació dels transports especials i les relatives als transports de mercaderies perilloses.
Servei Català de Trànsit

Seguretat viària

 

 • Impulsar l'elaboració, cada tres anys, del Pla de Seguretat Viària (PSV) que conté els objectius principals a assolir i les prioritats de l’SCT per a cada trienni. El PSV ha de ser aprovat pel Govern i tramès al Parlament de Catalunya.
 • Desenvolupar projectes i estudis sobre investigació d’accidents, així com aptituds, habilitats i comportaments de conductors, conductores i vianants.
 • Elaborar i difondre estadístiques sobre el trànsit i fer-ne el seguiment i el tractament.
 • Acreditar els centres de reconeixement d'aptituds físiques, psicofísiques i psicològiques dels conductors i les conductores per a l’obtenció i renovació del permís de conduir, amb els requisits i les condicions que s'estableixin per reglament.
icona_seguretat_viaria

Educació i formació

 

 • Promoure l'educació viària per a una mobilitat segura, en especial la dels infants, en col·laboració amb institucions públiques i entitats privades, si escau.
 • Executar programes de sensibilització ciutadana sobre seguretat viària.
 • Inspeccionar el correcte funcionament de les autoescoles així com la formació i homologació del professorat que hi treballa.
 • Participar en la definició de les necessitats formatives i en l'elaboració dels programes curriculars en matèria de trànsit dels mossos d'esquadra i de les policies locals.
icona_educacio_formacio

Legislació

 

 

 • Instruir i resoldre els expedients sancionadors que s'incoïn per infraccions comeses contra la normativa de trànsit, circulació de vehicles i seguretat viària, objecte de transferència.
 • Proposar la baixa temporal o definitiva de la circulació d'aquells vehicles que hagin estat abandonats en les vies públiques interurbanes, previ expedient de declaració d'abandó, o la d'aquells vehicles que constitueixi un perill per a la seguretat viària per deficiències tècniques.
Legislació

Comunicació • Informar els usuaris i usuàries de les vies públiques sobre l’estat del trànsit.
 • Planificar i dissenyar campanyes i accions de conscienciació viària.
 • Controlar la publicitat relacionada amb el trànsit i la seguretat de la circulació viària.
icona_comunicacio

Altres

 

 • Elaborar l'avantprojecte del pressupost d'ingressos i despeses de l’SCT.
 • Exercir qualsevol altra funció que, en el marc de les competències definides en l'article 2.1 de la Llei 14/1997, de 24.12, li assigni el Govern de la Generalitat o la persona titular del Departament.
Data d'actualització:  12.12.2012