• Imprimeix

Informació detallada dels tractaments

La persona que ocupa la direcció del Servei Català de Trànsit.  C/Diputació, 355, 08009 Barcelona.

El/la delegat/ada de protecció de dades és la persona encarregada de protegir el dret fonamental a la protecció de dades personals al Servei Català de Trànsit i s'encarrega de la supervisió del compliment de la normativa de protecció de dades. Podeu contactar amb el Delegat de protecció de dades a la següent adreça:

 

Adreça electrònica: dpd.interior@gencat.cat

Adreça postal: c/ de la Diputació, 355 - 08009 Barcelona

Telèfon: 935 512 000

A les tres Ordres annexes figura la finalitat amb la qual es recullen les dades en funció del fitxer de que es tracti.

Per exemple: al fitxer anomenat Expedients sancionadors de trànsit, la finalitat és gestionar les dades relatives als expedients sancionadors que s'incoïn per infraccions comeses contra la normativa de trànsit, circulació de vehicles de motor i seguretat viària.

Informació relacionada

Per exercir les competències que té atribuïdes el Servei Català de Trànsit i que es detallen a la Llei 14/1997, de 24 de desembre de creació del Servei Català de Trànsit.

Durant el termini imprescindible per portar a terme la finalitat declarada en cada cas, i en tot cas un cop transcorreguts cinc anys des del tancament de l'expedient.

A les tres Ordres annexes figuren les cessions previstes de les dades en funció del fitxer de que es tracta.

Per exemple: al fitxer anomenat Expedients sancionadors de trànsit, les cessions de dades previstes són:

  • Als òrgans competents en matèria de trànsit, circulació de vehicles de motor i seguretat viària.
  • A l'òrgan competent per a l'execució de la sanció en via de constrenyiment.
  • Als jutjats i tribunals dels diferents ordres jurisdiccionals que ho sol·licitin així.

Informació relacionada

Accés: teniu dret a accedir a consultar les vostres dades personals

Rectificació: teniu dret a modificar les vostres dades personals quan siguin inexactes.

Supressió: teniu dret a sol·licitar la supressió de les vostres dades quan ja no siguin necessàries per a les finalitats per ales quals es van recollir.

Oposició: teniu dret a oposar-vos al tractament de les vostres dades amb finalitat de màrqueting, inclosa l'elaboració de perfils.

Podeu exercir els vostres drets adreçant un escrit al/a la responsable del tractament: C/Diputació, 355, 08009 Barcelona.

Si considereu que els vostres drets no s’han atès adequadament, teniu dret a presentar una reclamació davant l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades.

A les tres Ordres que acompanyen aquest  text  figuren els tipus de dades tractades  en funció del fitxer del que es tracti.

Per exemple: al fitxer anomenat Expedients sancionadors de trànsit, els tipus de dades que es tracten són:

  • Dades de caràcter identificador (DNI/NIF, nom i cognoms, adreça postal).
  • Dades de característiques personals (data naixement, sexe, nacionalitat).
  • Dades relatives a la comissió d'infraccions penals o administratives (infraccions de trànsit comeses).
  • Dades de circumstàncies socials (permís o llicència de conduir, classe de permís, data d'expedició).

Informació relacionada

A les tres Ordres annexes figuren els procediments de recollida i procedència de les dades.

Per exemple: al fitxer anomenat Expedients sancionadors de trànsit, els tipus de dades que es tracten provenen de :

  • De la persona interessada mitjançant les butlletes de denúncia i de persones físiques diferents de la persona interessada en les denúncies voluntàries. A més, les dades de vehicles i dels/de les conductors/es s'obtenen per transmissió electrònica a través del registre públic de la Direcció General de Trànsit.
  • Quan s'envia un requeriment de conductor/a a la persona titular del vehicle (sigui una entitat privada o una persona física diferent de la interessada), aquesta proporciona les dades mitjançant un formulari o per transmissió electrònica.

Informació relacionada

Data d'actualització:  24.05.2018