• Imprimeix

Acreditació d'autoescoles de qualitat

Acreditació autoescoles de qualitat AeQ

Es tracta d’una acreditació adreçada a les escoles particulars de conductors de Catalunya que voluntàriament s’hi vulguin adherir, i que atorgarà el Servei Català de Trànsit (SCT) amb la comprovació prèvia que es compleixen els requisits específics que fixa el Decret 189/2015, de 25 d’agost, pel qual s’estableix el procediment d’acreditació de les escoles particulars de conductors com a centres de formació de qualitat.

Les escoles particulars de conductors que siguin acreditades com a centres de formació de qualitat s’identificaran a través d’un distintiu en el qual consta el concepte “Autoescola de Qualitat”.

La creació d’aquesta acreditació de qualitat per a les autoescoles s’emmarca en el desplegament del Pla estratègic de seguretat viària 2014-2020, que planteja facilitar l’accés a l’educació viària al llarg de tot el cicle vital. En aquest sentit, amb aquest distintiu es pretén oferir als futurs conductors una formació teòrica i pràctica centrada en coneixements, habilitats i actituds que tingui en compte els factors de risc i les mesures de prevenció per a una mobilitat més segura i sostenible.

1.    Elements materials

Locals:

 • aules d'1,5 metres per alumne (mínim 20 metres quadrats)
 • climatització fred i calor i il·luminació adequada
 • disposar d’una zona de recepció diferenciada de l'aula o aules i del despatx de direcció o la sala de juntes o de tutoria
 • el mobiliari i la disposició de les aules han de permetre les dinàmiques de grup

Com a norma general, els locals de totes les seccions de l'escola han de complir aquests requisits. No obstant això, si l'autoescola té més d'una secció, es podrà concedir l'acreditació si almenys el 75% de les seccions compleixen aquests requisits. Ara bé, en aquest cas, l'ús del distintiu quedarà restringit a aquelles seccions que compleixin tots els requisits.

Material didàctic:

 • material audiovisual i interactiu i mitjans per reproduir-lo
 • material per impartir cursos de sensibilització adreçats a preconductors
 • material que inclogui dades sobre accidentalitat

Vehicles:

 • Turismes: fins a 6 anys d'antiguitat i equipats amb tecnologia de seguretat. Com a mínim un turisme per cada secció que estigui autoritzada a impartir formació per obtenir el permís de la classe B. Aquests vehicles han d'estar donats d'alta a les seccions esmentades.
 • Renovació de vehicles de baix consum o vehicles híbrids o elèctrics i última tecnologia de sistemes de seguretat activa i passiva. S'aplicarà als vehicles a què fa referència l'apartat anterior.
 • Disposar d'un pla de manteniment. Només s'ha de presentar el pla de manteniment dels vehicles de què és titular l'autoescola.

Cal tenir en compte que els alumnes que hagin fet el curs de seguretat viària adreçat a preconductors (CSV-Precon) hauran de fer les pràctiques amb el vehicle que compleixi amb els requisits del Decret.

 

2.    Programa formatiu 

 • Formació teòrica: incloure un curs específic de seguretat viària adreçat a preconductors per reduir els factors de risc segons el programa que fixa l'annex 3 del Decret. S'ha d'aplicar com a mínim al 40% de l'alumnat que ha obtingut el permís durant l'any. A l'efecte del còmput, només es prendran com a referència els alumnes que han obtingut un permís no professional durant l'any (ciclomotors, motos i turismes).
 • Formació pràctica: entre els objectius d'aquesta formació, cal incloure-hi destreses, valors, hàbits de seguretat i reflexió sobre situacions reals. La programació de les classes ha d'incloure l'atenció als factors de risc en general i a les conductes de risc detectades en la formació teòrica.
 • Avaluació contínua dels alumnes i seguiment a mitjà i llarg termini (6 mesos des de l'obtenció del permís).

 

3.    Formació del personal docent i directiu

L'escola ha de disposar d’un pla de formació intern que prevegi les necessitats formatives i de reciclatge del seu personal.

El personal docent ha de disposar de la formació complementària per impartir els cursos de seguretat viària adreçats a preconductors i fer un reciclatge de 8 hores cada 5 anys. Les escoles han de disposar, com a mínim, d'un professor amb aquesta formació per secció. Aquesta formació és la següent: 

 • Professors amb Certificat de professor expedit per l'SCT o formació per als cursos de permís per punts posterior al 2010: 15 hores.
 • Professors amb Certificat de professor expedit per l'SCT (a partir de la convocatòria del 2005) o formació per als cursos de permís per punts anterior al 2010: 30 hores.
 • Professors que no disposin d'aquesta formació: 60 hores.

Sessions formatives d'actualització de les matèries específiques, amb periodicitat anual.

Reciclatge i formació contínua en matèries complementàries com CAP, SIMS, conducció eficient, gestió de flotes, amaxofòbia, formació en relació amb circulació, seguretat viària i gènere o altres de relacionades. Aquest reciclatge s'haurà de fer cada cinc anys. L'escola ha de disposar d'un pla de formació intern.

Directors: formació específica de 15 hores.

Les escoles acreditades han de tenir un professor format per a cada secció de l'escola. No obstant això, s'admet que el professor habilitat doni formació en més d'una secció sempre que hi estigui donat d'alta. En aquest cas, s'admet fins a un màxim de quatre seccions sempre que sigui compatible per dies, horaris i distància.

 • Reducció del 50% de les taxes en les modificacions del règim de funcionament de les escoles particulars de conductors acreditades.
 • Dret d’ús del distintiu que estableix l’annex 1 del Decret en tots els elements identificatius de l’escola i que l’acredita com a centre de formació de qualitat.
 • Constar com a centre de formació de qualitat, si escau, a les campanyes institucionals de l’SCT relacionades amb la formació viària.
 • Accés a les activitats teòriques i pràctiques desenvolupades per l’SCT que s’adrecin a alumnes d’escoles acreditades.

1.    Placa

Placa de metacrilat o vinil de 390 mm d’amplada x 150 mm d’alçada i amb el logotip de l’SCT i la identificació bàsica de la Generalitat. A aquest efecte, les escoles particulars de conductors en poden encarregar la confecció a qualsevol subministrador.

 

2.    Papereria i comunicacions

A totes les comunicacions de l'autoescola, digitals o en paper, o de senyalització, el distintiu AeQ pot acompanyar la marca o el logotip de l'autoescola, però no l'ha de substituir.

El distintiu AeQ no ha d'aparèixer sol en aquestes comunicacions, com si fos la marca de l'autoescola, sinó sempre en una posició suplementària, a la dreta o sota la marca o el logotip de l'autoescola. 

La reproducció del distintiu AeQ ha de ser proporcional al logotip o la marca de l'autoescola, sempre que sigui possible, ha de tenir la mateixa amplada o alçada que el logotip o la marca de l'autoescola (cal respectar, en tot cas, la reducció mínima del distintiu).

 La reducció mínima del distintiu és de 9,5 cm d'amplada.

Només poden fer servir aquest distintiu les autoescoles acreditades com a centres de formació de qualitat per l’SCT.

 

Cinc anys renovables per períodes de cinc anys, sempre que compleixi els requisits esmentats.

Les escoles acreditades han de presentar anualment davant l’SCT una memòria d’activitats.

Les autoescoles acreditades han de guardar la documentació relativa als cursos de sensibilització CSV-Precon realitzats durant un mínim de 2 anys. Aquesta documentació ha d'estar a disposició del Servei Català de Trànsit per a la comprovació del compliment dels requisits.

L’SCT organitzarà periòdicament cursos de 15, 30 i 60 hores per tal que els professors i directors de les escoles que vulguin obtenir l’acreditació de qualitat facin la formació específica requerida.

Les escoles interessades a formar el seu personal docent i directiu han d’emplenar el full de preinscripció adjunt i presentar-lo en un dels  serveis territorials de Trànsit o bé enviar-lo a l’adreça de correu electrònic següent: formacioviaria@gencat.cat.

L’assignació a un curs es farà per ordre de petició. Els cursos s’organitzaran només si hi ha un nombre d’alumnes suficient.

El Servei Català de Trànsit es posarà en contacte amb les escoles, a través del correu electrònic, per comunicar-los l’assignació a un curs, les dates de realització i el procediment d’inscripció.

Les llistes de persones preinscrites es renovaran cada any, de manera que, passat un any des de la sol·licitud, aquesta quedarà arxivada, tret que la persona interessada hagi fet una nova sol·licitud en què manifesti el seu interès.

Si un sol·licitant és convocat a fer el curs i rebutja assistir-hi, s'avisarà el següent interessat i s’arxivarà la sol·licitud definitivament.

És obligatori mantenir actualitzades les dades de contacte, en especial el correu electrònic, ja que en el cas que no es pugui localitzar la persona sol·licitant s’arxivarà la seva sol·licitud i s’avisarà el següent sol·licitant.

En el moment de ser seleccionat per participar en un curs, s’haurà d’acreditar el compliment dels requisits necessaris per fer-lo. Les instruccions i els impresos es lliuraran a la persona interessada al correu electrònic que hagi facilitat en la preinscripció.

El titular o representant legal ha de presentar la sol·licitud amb el model normalitzat al Servei Territorial de Trànsit de la demarcació on està ubicada l’escola. Cal adjuntar a la sol·licitud original o fotocòpia compulsada de la documentació que es detalla a continuació:

 

 • Relació de material didàctic de què disposa l’escola i que s’adapta a les especificacions de l’apartat 1.2 de l’annex 2.
 • Certificat expedit per l’escola segons el qual ha impartit la formació que acrediti que el director ha fet la formació específica que s’indica al punt a) de l’apartat 3.2 de l’annex 2.
 • Certificat expedit per l’escola segons el qual ha impartit la formació que acrediti que el professor o professors que han d’impartir els cursos de seguretat viària han fet la formació complementària recollida al punt a) de l’apartat 3.1 de l’annex 2.
 • Programació de la formació teòrica i pràctica que inclogui els cursos de seguretat viària adreçats a preconductors, d’acord amb l’apartat 2 de l’annex 2, i els continguts mínims que estableix l’annex 3.
 • Declaració responsable del director docent de l’autoescola segons la qual s’han impartit un mínim de 3 cursos de seguretat viària adreçats a preconductors, amb indicació de les dates i l’horari.

 

Data d'actualització:  31.08.2018