• Imprimeix

Professors INT/229/2017

Es fa pública la llista definitiva de persones admeses i excloses a la convocatòria d’un curs per a l’obtenció del certificat d’aptitud de professor de formació viària.

La llista completa a què fa referència l’apartat anterior s’exposa als taulells informatius de les seus dels serveis territorials del Servei Català de Trànsit.

Els candidats poden consultar la seva situació telemàticament a través del portal http://professorsviaria.gencat.cat

D’acord amb la base 9.2 de la convocatòria, contra la resolució del Tribunal per la qual s’aprova aquesta llista, les persones interessades podran interposar en el termini d’un mes a comptar a partir de l’endemà de la publicació de la llista, recurs d’alçada davant la directora del Servei Català de Trànsit.

 

Nota informativa

La prova teòrica del procediment previ de selecció es durà a terme el 27 de juny de 2017 a la tarda.

Properament es convocarà als aspirants a la realització de la prova. Els llocs i l’hora de presentació s’indicarà a través d’aquest web i a les seus dels Serveis Territorials de Trànsit.

Barcelona, 25 de maig de 2017

Us informem que s’ha previst fer la darrera setmana de juny la prova teòrica del procediment previ de selecció del curs per a l’obtenció del certificat d’aptitud de professor de formació viària.

Properament es confirmarà per aquest mateix mitjà i a les seus dels Serveis Territorials de Trànsit la data, l’hora de presentació i les diferents adreces on es desenvoluparà la prova.

Barcelona, 22 de maig de 2017

Es fa pública la llista provisional de persones admeses i excloses a la convocatòria d’un curs per a l’obtenció del certificat d’aptitud de professor de formació viària.

La llista completa a què fa referència l’apartat anterior s’exposa als taulells informatius de les seus dels serveis territorials del Servei Català de Trànsit.

Els candidats poden consultar la seva situació telemàticament a través del portal http://professorsviaria.gencat.cat

Els aspirants disposaran d’un termini de deu dies hàbils a comptar a partir de l’endemà de la publicació de la llista per efectuar possibles reclamacions i/o esmenes de dades.

Informació del procediment previ de selecció

Properament us informarem de la previsió de les dates d’examen de la prova teòrica i pràctica, les quals conformen el procediment previ de selecció del curs per a l’obtenció del certificat d’aptitud de professor de formació viària.

Barcelona, 9 de maig de 2017

Es convoca un curs per a l’obtenció del certificat d’aptitud de professor de formació viària.

Per prendre part a la convocatòria les sol·licituds es poden formalitzar telemàticament a través del formulari d'inscripció o presentant l’imprès de sol·licitud a les dependències dels serveis territorials de trànsit, previ pagament dels drets d’examen.

El termini de presentació és de vint dies naturals, comptadors a partir de l’endemà de la publicació de la convocatòria al DOGC. (Des del 18 de febrer fins el 9 de març de 2017, ambdós inclosos).

Barcelona, 17 de febrer de 2017

Data d'actualització:  25.05.2017