• Imprimeix

Professors INT/229/2017

Es fa pública la llista definitiva amb les qualificacions finals de les proves teòrica i pràctica del procediment previ de selecció del Curs per a l’obtenció del certificat d’aptitud de professor de formació viària.

Es fa pública la llista definitiva d’aspirants admesos a la fase d’ensenyament a distància amb les puntuacions de les matèries exemptes del curs de formació segons la base 5.7.2 de la resolució de convocatòria.

Les llistes completes a què fan referència els apartats anteriors s’exposen als taulers informatius de les seus dels serveis territorials del Servei Català de Trànsit.

Els candidats poden comprovar la seva situació telemàticament a través del portal http://professorsviaria.gencat.cat

Les persones interessades podran interposar en el termini d’un mes a comptar a partir de l’endemà de la publicació de les llistes recurs d’alçada davant de la directora del Servei Català de Trànsit.

Informació calendari fase a distància

La previsió d’examen de l’avaluació ordinària és la primera quinzena del mes d’abril de 2018. L’avaluació de recuperació es preveu per la segona quinzena del mes de maig de 2018

Informació materials fase a distància

Estan a disposició dels aspirants els materials per a la preparació de les avaluacions ordinària i de recuperació del curs de formació de la fase de distància de la convocatòria de resolució INT/229/2017.

Podeu accedir a cadascuna de les matèries que integren el curs i que s’especifiquen a continuació:

 1. Normes i senyals
 2. Seguretat viària
 3. Reglamentació
 4. Pedagogia
 5. Psicologia
 6. Mecànica
 7. Primers auxilis

 

Nota

La matèria de Normes i senyals i la de Reglamentació s’han actualitzat introduint-hi els canvis normatius vigents. En la resta de matèries es mantenen el mateixos continguts que en la convocatòria INT/1682/2014.

Barcelona,  4 de desembre de 2017

Es fa pública la llista provisional de qualificacions finals de les proves teòrica i pràctica  del procediment previ de selecció del curs per a l’obtenció del certificat d’aptitud de professor de formació viària.

La llista completa a què fa referència l’apartat anterior s’exposa als taulers informatius de les seus dels serveis territorials del Servei Català de Trànsit.

Els candidats poden comprovar la seva situació telemàticament a través del portal http://professorsviaria.gencat.cat

Els aspirants disposaran d’un termini de deu dies hàbils a comptar a partir de l’endemà de la publicació de la llista per efectuar possibles reclamacions i/o esmenes de dades.

Barcelona, 17 d’octubre de 2017

Convocatòria de la prova pràctica als aspirants que hagin obtingut la qualificació d’Apte/a en la prova teòrica del procediment previ de selecció del curs per a l’obtenció del certificat d’aptitud de professor de formació viària. El dia, hora i lloc de presentació s’indica en les llistes adjuntes.

Els aspirants s’han de presentar 15 minuts abans de l’hora assenyalada en les esmentades  llistes. Així mateix, hauran de mostrar a requeriment de l’examinador, la documentació següent:

 • DNI o document acreditatiu de la seva personalitat, i en el cas de persones estrangeres, de la targeta de residència o d’identitat en vigor o, si no, del passaport, tal i com estableix la base 3.6. de la convocatòria.
 • Permís de conducció en vigor.
 • Documentació en vigor del vehicle amb el qual es farà la prova (permís de circulació, targeta d’inspecció tècnica i l’últim rebut de l’assegurança obligatòria).

 

La prova es realitzarà amb un turisme, apte per circular i amb canvi de marxes manual, proporcionat per la mateixa persona aspirant, del qual no ha de ser necessàriament titular, o bé, en cas de no disposar de vehicle propi pot presentar-se amb un vehicle d’una autoescola. En ambdós casos el vehicle haurà de reunir les condicions següents:

 • Ha d’estar caracteritzat a la fitxa tècnica com a turisme.
 • El canvi de marxes ha de ser manual (no podrà ésser automàtic).
 • La documentació del vehicle ha d’estar vigent, la ITV en vigor i degudament assegurat, la qual cosa caldrà acreditar amb l’aportació de l’últim rebut.

 

Els aspirants que compareguin a l’examen amb un vehicle que no compleixi els requisits o aquells que no aportin la documentació requerida en regla no es podran examinar ni se’ls ajornarà la prova. La manca de presentació d’aquesta documentació determina l’exclusió automàtica de la persona aspirant del procediment selectiu.

Es consideraran No Aptes en aquesta prova els aspirants que no superin els criteris de qualificació següents:

 • Una falta eliminatòria o més, o bé
 • dues faltes deficients o més, o bé
 • una falta deficient i tres faltes lleus o més, o bé
 • sis faltes lleus o més. 

 

Barcelona, 28 de setembre de 2017

Es fa pública la llista de qualificacions de la prova teòrica del procediment previ de selecció del curs per a l’obtenció del certificat d’aptitud de professor de formació viària.

La llista completa a què fa referència l’apartat anterior s’exposa als taulers informatius de les seus dels Serveis Territorials del Servei Català de Trànsit.

Els aspirants poden comprovar la seva situació telemàticament a través del portal http://professorsviaria.gencat.cat

Nota informativa

La pregunta número 28 del qüestionari del Model 1 i la pregunta número 3 del qüestionari del Model 2 s’anul·la per incorrecció en el seu plantejament. A efectes del càlcul de la qualificació resultant, s’ha tingut en compte la primera de les preguntes de reserva.

Prova pràctica

Us informem que la prova pràctica del procediment previ de selecció es realitzarà a partir de la segona quinzena de setembre. Més endavant us indicarem en els taulers d’anuncis i al web del Servei Català de Trànsit, el lloc i l’hora on haureu de personar-vos per realitzar la prova pràctica.

Barcelona, 26 de juliol de 2017

Nota informativa

Podeu consultar la plantilla correctora de la prova teòrica del procediment previ de selecció realitzada el passat 27 de juny de 2017.

S’ha de tenir en compte que la informació recollida en aquesta plantilla no té validesa oficial, per tant, els aspirants hauran de comprovar la seva situació quan es publiqui la llista de qualificacions als taulells informatius dels Serveis Territorials del Servei Català de Trànsit o telemàticament a través del portal http://professorsviaria.gencat.cat.

Barcelona, 28 de juny de 2017

Es convoca el 27 de juny de 2017 a tots els aspirants admesos al curs per a l’obtenció del certificat d’aptitud de professor de formació viària que han de realitzar la prova teòrica del procediment previ de selecció, segons la base 4.1 de la convocatòria.   

Els aspirants hauran de portar un llapis del núm. 2 i una goma d’esborrar, per emplenar degudament el full de respostes, per tal que la màquina lectora de correcció pugui identificar correctament la resposta senyalada.

Les persones aspirants hauran de comparèixer a la prova proveïdes del DNI o del document acreditatiu de la seva personalitat, i en el cas de persones estrangeres, de la targeta de residència o d’identitat en vigor o, si no, del passaport.

Segons la base 3.4 de la convocatòria es farà una única crida. Les persones aspirants que no compareguin a la crida per fer la prova en el lloc, la data i l’hora assenyalats seran definitivament excloses del procediment selectiu independentment de quina sigui la causa que es pugui al·legar.

Els candidats poden consultar la seva situació telemàticament a través del portal http://professorsviaria.gencat.cat.

Barcelona, 19 de juny de 2017

Es fa pública la llista definitiva de persones admeses i excloses a la convocatòria d’un curs per a l’obtenció del certificat d’aptitud de professor de formació viària.

La llista completa a què fa referència l’apartat anterior s’exposa als taulells informatius de les seus dels serveis territorials del Servei Català de Trànsit.

Els candidats poden consultar la seva situació telemàticament a través del portal http://professorsviaria.gencat.cat

D’acord amb la base 9.2 de la convocatòria, contra la resolució del Tribunal per la qual s’aprova aquesta llista, les persones interessades podran interposar en el termini d’un mes a comptar a partir de l’endemà de la publicació de la llista, recurs d’alçada davant la directora del Servei Català de Trànsit.

 

Nota informativa

La prova teòrica del procediment previ de selecció es durà a terme el 27 de juny de 2017 a la tarda.

Properament es convocarà als aspirants a la realització de la prova. Els llocs i l’hora de presentació s’indicarà a través d’aquest web i a les seus dels Serveis Territorials de Trànsit.

Barcelona, 25 de maig de 2017

Us informem que s’ha previst fer la darrera setmana de juny la prova teòrica del procediment previ de selecció del curs per a l’obtenció del certificat d’aptitud de professor de formació viària.

Properament es confirmarà per aquest mateix mitjà i a les seus dels Serveis Territorials de Trànsit la data, l’hora de presentació i les diferents adreces on es desenvoluparà la prova.

Barcelona, 22 de maig de 2017

Es fa pública la llista provisional de persones admeses i excloses a la convocatòria d’un curs per a l’obtenció del certificat d’aptitud de professor de formació viària.

La llista completa a què fa referència l’apartat anterior s’exposa als taulells informatius de les seus dels serveis territorials del Servei Català de Trànsit.

Els candidats poden consultar la seva situació telemàticament a través del portal http://professorsviaria.gencat.cat

Els aspirants disposaran d’un termini de deu dies hàbils a comptar a partir de l’endemà de la publicació de la llista per efectuar possibles reclamacions i/o esmenes de dades.

Informació del procediment previ de selecció

Properament us informarem de la previsió de les dates d’examen de la prova teòrica i pràctica, les quals conformen el procediment previ de selecció del curs per a l’obtenció del certificat d’aptitud de professor de formació viària.

Barcelona, 9 de maig de 2017

Es convoca un curs per a l’obtenció del certificat d’aptitud de professor de formació viària.

Per prendre part a la convocatòria les sol·licituds es poden formalitzar telemàticament a través del formulari d'inscripció o presentant l’imprès de sol·licitud a les dependències dels serveis territorials de trànsit, previ pagament dels drets d’examen.

El termini de presentació és de vint dies naturals, comptadors a partir de l’endemà de la publicació de la convocatòria al DOGC. (Des del 18 de febrer fins el 9 de març de 2017, ambdós inclosos).

Barcelona, 17 de febrer de 2017

Data d'actualització:  04.12.2017