• Imprimeix

Professors INT/229/2017

Es fa pública la llista de qualificacions finals de la fase presencial del Curs per a l’obtenció del certificat d’aptitud de professor de formació viària.

La llista a què fa referència l’apartat anterior s’exposa als taulers informatius de les seus dels Serveis Territorials de Trànsit del Servei Català de Trànsit.

Els aspirants que han superat el Curs hauran de presentar, a partir de l’endemà de la publicació d’aquesta llista, la sol·licitud d’expedició del Certificat d’aptitud de professor/a de formació viària als Serveis Territorials de Trànsit. 

 

Barcelona, 15 de gener de 2019

Es fa pública la llista d’aspirants inscrits a la fase presencial. Aquesta llista s’exposa als taulers informatius dels Serveis Territorials del Servei Català de Trànsit.

Es convoca a tots els aspirants inscrits a la fase presencial del Curs per a l’obtenció del certificat d’aptitud de professor de formació viària.

Data: 25 de setembre de 2018
Hora: 16 hores.
Lloc:  Sala de Graus de la Facultat de Ciències de l’Educació (edifici G6). Universitat Autònoma de Barcelona -  Bellaterra (Cerdanyola del Vallès)

El curs s’inicia el 25 de setembre de 2018 i finalitza el 21 de desembre de 2018.

L’horari habitual del curs serà de dilluns a divendres de 16 a 21 hores. Fora d’aquest horari es podran programar algunes activitats pràctiques.

Les persones aspirants convocades a la fase presencial que no assisteixin al curs perdran els seus drets. 

L’assistència i horari del curs és d’obligat compliment en la seva totalitat llevat de casos de força major sobrevinguts durant el curs que el Tribunal valorarà.

 

Barcelona, 14 de setembre de 2018

Es fa pública la llista definitiva de qualificacions de les proves de la fase d’ensenyament a distància del Curs per a l’obtenció del certificat d’aptitud de professor de formació viària.

Els candidats poden consultar la seva situació telemàticament a través del portal http://professorsviaria.gencat.cat

Així mateix, es fa pública la llista amb les qualificacions globals de les persones aspirants que han superat les proves de la fase d’ensenyament a distància del Curs per a l’obtenció del certificat d’aptitud de professor de formació viària.

Les llistes a què fa referència els apartats anteriors s’exposen als taulers informatius dels Serveis Territorials del Servei Català de Trànsit.

Les persones interessades podran interposar en el termini d’un mes a comptar a partir de l’endemà de la seva publicació recurs d’alçada davant el director del Servei Català de Trànsit. Es poden presentar a les seus dels Serveis Territorials del Servei Català de Trànsit o en qualsevol dels llocs i pels mitjans que estableixen els articles 121 i 122 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, i l’article 76 de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.

Fase Presencial

Es convoca a inscriure’s a la fase presencial del Curs per a l’obtenció del certificat d’aptitud de professor de formació viària els aspirants que han superat totes les matèries de la fase d’ensenyament a distància. 

Es fa pública la llista dels aspirants convocats. Aquesta llista s’exposa als taulers informatius dels Serveis Territorials del Servei Català de Trànsit.

Els aspirants convocats s’han d’inscriure a la fase presencial del curs de formació a les seus dels Serveis Territorials del Servei Català de Trànsit segons estableix la base 2.2 de la convocatòria. 

Els aspirants hauran de presentar el full de Sol·licitud d’inscripció a la fase presencial en el termini de vint dies naturals a partir de l’endemà de la publicació de la llista. Hauran de satisfer la taxa de 1.675,20 euros d’acord amb el que disposa l’annex 8 de l’Ordre INT/99/2017, de 22  de maig. Juntament amb la sol·licitud hauran de presentar el justificant de pagament de la taxa d’inscripció.

Segons estableix la base 5.5 de la convocatòria del curs, amb la sol·licitud d’inscripció s’ha d’adjuntar la documentació següent: 

a) Fotocòpia compulsada del DNI o del document acreditatiu de la personalitat.

b) Fotocòpia compulsada del permís de conduir, per ambdues cares.

c) Fotocòpia compulsada del títol d’educació secundària obligatòria o del títol de tècnic de formació professional de grau mitjà, equivalent o superior que posseeixi. En el cas de títol equivalent, aquesta equivalència haurà d’estar acreditada mitjançant certificació expedida per l’autoritat educativa corresponent. Així mateix, si es tracta  d’un títol obtingut a l’estranger, caldrà disposar de l’homologació corresponent del Ministerio de Educación y Formación Profesional.

d) Informe d’aptitud psicofísica exigit per a l’obtenció d’un permís de conduir del grup 2, que acrediti que reuneix les aptituds requerides per a l’obtenció del permís esmentat, excepte que es tracti de persones amb un permís de la classe B, o un permís extraordinari de la classe B, almenys, subjecte a condicions restrictives, amb una antiguitat mínima de dos anys. L’informe esmentat serà expedit per un Centre de reconeixement de conductors acreditat.

El curs s’iniciarà el 25 de setembre de 2018. Té una durada aproximada de dotze setmanes.

L’horari habitual del curs serà de dilluns a divendres de 16 a 21 h. Tot i que algunes sessions pràctiques es faran en horari de matí. 

El curs es desenvoluparà a la Universitat Autònoma de Barcelona – Bellaterra (Cerdanyola del Vallès).

 

Barcelona, 5 juliol de 2018

Es fa pública la llista provisional de qualificacions de les proves de la fase d’ensenyament a distància del Curs per a l’obtenció del certificat d’aptitud de professor de formació viària.

La llista a què fa referència l’apartat anterior s’exposa als taulers informatius dels Serveis Territorials del Servei Català de Trànsit.

Segons la base 5.3 per superar cada matèria és necessari contestar correctament, almenys, 22 preguntes de les 30 formulades (és a dir, obtenir 22 punts). S’exceptua la matèria de primers auxilis en què s’han de contestar correctament 11 preguntes de les 15 formulades (és a dir, s’han d’obtenir 11 punts). En les matèries exemptes la puntuació és la qualificació obtinguda en la fase de distància de la matèria exempta a la convocatòria establerta per la Resolució INT/1147/2011, de 6 de maig. En l’avaluació de recuperació la qualificació és qualitativa, és a dir, recuperada o no recuperada.

Els aspirants disposaran d’un termini de deu dies hàbils a comptar a partir de l’endemà de la publicació de la llista per efectuar possibles reclamacions i/o esmenes de dades.

 

Barcelona, 14 de juny de 2018

Nota informativa

Podeu consultar la plantilla correctora de respostes de la prova de l’avaluació de recuperació de la fase d’ensenyament a distància del Curs per a l’obtenció del certificat d’aptitud de professor de formació viària, realitzada el 26 de maig de 2018.

S’ha de tenir en compte que la informació recollida en aquesta plantilla no té validesa oficial, per tant, els aspirants hauran de comprovar la seva situació quan es publiqui la llista provisional de qualificacions de la fase d’ensenyament a distància als taulells informatius dels Serveis Territorials del Servei Català de Trànsit o a través de la pàgina web del Servei Català de Trànsit.

Barcelona, 28 de maig de 2018

Per la qual es fa pública la llista definitiva de l’avaluació ordinària de la fase d’ensenyament a distància del Curs per a l’obtenció del certificat d’aptitud de professor de formació viària.

La llista completa a què fa referència l’apartat anterior s’exposa als taulers informatius dels Serveis Territorials del Servei Català de Trànsit.

Els candidats poden comprovar la seva situació telemàticament a través del portal http://professorsviaria.gencat.cat

 

Convocatòria a la prova de l’avaluació de recuperació de la fase d’ensenyament a distància.

Es convoca a tots els aspirants admesos a la fase d’ensenyament a distància del Curs per a l’obtenció del certificat d’aptitud de professor de formació viària a fer la prova de l’avaluació de recuperació, segons la base 5.3 de la convocatòria.

  

Data d’examen:          26 de maig de 2018

Presentació:                 9.00 hores

Crida:                             9.15 hores

Inici de la prova:          9.30 hores

Lloc de concentració: Facultat de Ciències de l’Educació de la Universitat Autònoma de Barcelona - Bellaterra (Cerdanyola del Vallès).
Edifici G 5 - Entrada principal, davant de consergeria.

                                                                

Per fer la prova, els aspirants han de portar el DNI o el document acreditatiu de la seva identitat, i en el cas de persones estrangeres, la targeta de residència o d’identitat en vigor o, si no, el passaport.

Per omplir el full de respostes cal portar bolígraf.

Els alumnes disposaran d’un temps de 35 minuts per a cadascuna de les matèries a les quals hagin de contestar, excepte per la matèria de primers auxilis en què disposaran d’un temps de 20 minuts.

 

Barcelona, 10 de maig de 2018

Es fa pública la llista de qualificacions de l’avaluació ordinària de la fase a distància del Curs per a l’obtenció del certificat d’aptitud de professor de formació viària.

Segons la base 5.3. per superar cada matèria és necessari contestar correctament en cada avaluació, almenys, 22 preguntes de les 30 formulades (és a dir, obtenir 22 punts). Se n’exceptua la matèria de Primers Auxilis, en què s’han de contestar correctament 11 preguntes de les 15 formulades (és a dir, s’han d’obtenir 11 punts). En les matèries exemptes, la puntuació és la qualificació obtinguda en la fase a distància de la convocatòria publicada per Resolució INT/1682/2014, d’11 de juliol.

La llista completa a què fa referència l’apartat anterior s’exposa als taulells informatius dels Serveis Territorials de Trànsit del Servei Català de Trànsit.

 

Barcelona, 27 d’abril de 2018

Nota informativa

Podeu consultar la plantilla correctora de la prova de l’avaluació ordinària de la fase d’ensenyament a distància del Curs per a l’obtenció del certificat d’aptitud de professor de formació viària realitzada el 14 d’abril de 2018.

S’ha de tenir en compte que la informació recollida en aquesta plantilla no té validesa oficial, per tant, els aspirants hauran de comprovar la seva situació quan es publiqui la llista de qualificacions als taulells informatius dels Serveis Territorials del Servei Català de Trànsit o a través de la pàgina web del Servei Català de Trànsit.

 

Barcelona, 18 d’abril de 2018

Es convoca els aspirants admesos a la fase d’ensenyament a distància del Curs per a l’obtenció del certificat d’aptitud de professor de formació viària a fer la prova d’avaluació ordinària, segons la base 5.3 de la convocatòria.   

 

Data d’examen:          14 d’abril de 2018

Presentació:                 9.00 hores

Crida:                             9.30 hores

Inici de la prova:         10.00 hores

Lloc de concentració: Facultat de Ciències de l’Educació de la Universitat Autònoma de Barcelona - Bellaterra (Cerdanyola del Vallès).
Edifici G 5 - Entrada principal, davant de consergeria.

 

Per fer la prova, els aspirants han de portar el DNI o el document acreditatiu de la seva identitat, i en el cas de persones estrangeres, la targeta de residència o d’identitat en vigor o, si no, el passaport.

Per omplir el full de respostes cal portar bolígraf.

Els alumnes disposaran d’un temps de 35 minuts per a cadascuna de les matèries a les quals hagin de contestar, excepte per a la matèria de primers auxilis, en què disposaran de 20 minuts.

Els candidats poden comprovar la seva situació telemàticament a través del portal http://professorsviaria.gencat.cat

 

Barcelona, 10 d’abril de 2018

Nota informativa 

Avaluació ordinària 

Està previst fer la prova el 14 d’abril de 2018, a la Universitat Autònoma de Barcelona a Cerdanyola del Vallès. 

Pròximament publicarem la convocatòria en els taulers d’anuncis i al web del Servei Català de Trànsit.

Barcelona, 27 de març de 2018

Es fa pública la llista definitiva amb les qualificacions finals de les proves teòrica i pràctica del procediment previ de selecció del Curs per a l’obtenció del certificat d’aptitud de professor de formació viària.

Es fa pública la llista definitiva d’aspirants admesos a la fase d’ensenyament a distància amb les puntuacions de les matèries exemptes del curs de formació segons la base 5.7.2 de la resolució de convocatòria.

Les llistes completes a què fan referència els apartats anteriors s’exposen als taulers informatius de les seus dels serveis territorials del Servei Català de Trànsit.

Els candidats poden comprovar la seva situació telemàticament a través del portal http://professorsviaria.gencat.cat

Les persones interessades podran interposar en el termini d’un mes a comptar a partir de l’endemà de la publicació de les llistes recurs d’alçada davant de la directora del Servei Català de Trànsit.

Informació calendari fase a distància

La previsió d’examen de l’avaluació ordinària és la primera quinzena del mes d’abril de 2018. L’avaluació de recuperació es preveu per la segona quinzena del mes de maig de 2018

Informació materials fase a distància

Estan a disposició dels aspirants els materials per a la preparació de les avaluacions ordinària i de recuperació del curs de formació de la fase de distància de la convocatòria de resolució INT/229/2017.

Podeu accedir a cadascuna de les matèries que integren el curs i que s’especifiquen a continuació:

 1. Normes i senyals
 2. Seguretat viària
 3. Reglamentació
 4. Pedagogia
 5. Psicologia
 6. Mecànica
 7. Primers auxilis

 

Nota

La matèria de Normes i senyals i la de Reglamentació s’han actualitzat introduint-hi els canvis normatius vigents. En la resta de matèries es mantenen el mateixos continguts que en la convocatòria INT/1682/2014.

Barcelona,  4 de desembre de 2017

Es fa pública la llista provisional de qualificacions finals de les proves teòrica i pràctica  del procediment previ de selecció del curs per a l’obtenció del certificat d’aptitud de professor de formació viària.

La llista completa a què fa referència l’apartat anterior s’exposa als taulers informatius de les seus dels serveis territorials del Servei Català de Trànsit.

Els candidats poden comprovar la seva situació telemàticament a través del portal http://professorsviaria.gencat.cat

Els aspirants disposaran d’un termini de deu dies hàbils a comptar a partir de l’endemà de la publicació de la llista per efectuar possibles reclamacions i/o esmenes de dades.

Barcelona, 17 d’octubre de 2017

Convocatòria de la prova pràctica als aspirants que hagin obtingut la qualificació d’Apte/a en la prova teòrica del procediment previ de selecció del curs per a l’obtenció del certificat d’aptitud de professor de formació viària. El dia, hora i lloc de presentació s’indica en les llistes adjuntes.

Els aspirants s’han de presentar 15 minuts abans de l’hora assenyalada en les esmentades  llistes. Així mateix, hauran de mostrar a requeriment de l’examinador, la documentació següent:

 • DNI o document acreditatiu de la seva personalitat, i en el cas de persones estrangeres, de la targeta de residència o d’identitat en vigor o, si no, del passaport, tal i com estableix la base 3.6. de la convocatòria.
 • Permís de conducció en vigor.
 • Documentació en vigor del vehicle amb el qual es farà la prova (permís de circulació, targeta d’inspecció tècnica i l’últim rebut de l’assegurança obligatòria).

 

La prova es realitzarà amb un turisme, apte per circular i amb canvi de marxes manual, proporcionat per la mateixa persona aspirant, del qual no ha de ser necessàriament titular, o bé, en cas de no disposar de vehicle propi pot presentar-se amb un vehicle d’una autoescola. En ambdós casos el vehicle haurà de reunir les condicions següents:

 • Ha d’estar caracteritzat a la fitxa tècnica com a turisme.
 • El canvi de marxes ha de ser manual (no podrà ésser automàtic).
 • La documentació del vehicle ha d’estar vigent, la ITV en vigor i degudament assegurat, la qual cosa caldrà acreditar amb l’aportació de l’últim rebut.

 

Els aspirants que compareguin a l’examen amb un vehicle que no compleixi els requisits o aquells que no aportin la documentació requerida en regla no es podran examinar ni se’ls ajornarà la prova. La manca de presentació d’aquesta documentació determina l’exclusió automàtica de la persona aspirant del procediment selectiu.

Es consideraran No Aptes en aquesta prova els aspirants que no superin els criteris de qualificació següents:

 • Una falta eliminatòria o més, o bé
 • dues faltes deficients o més, o bé
 • una falta deficient i tres faltes lleus o més, o bé
 • sis faltes lleus o més. 

 

Barcelona, 28 de setembre de 2017

Es fa pública la llista de qualificacions de la prova teòrica del procediment previ de selecció del curs per a l’obtenció del certificat d’aptitud de professor de formació viària.

La llista completa a què fa referència l’apartat anterior s’exposa als taulers informatius de les seus dels Serveis Territorials del Servei Català de Trànsit.

Els aspirants poden comprovar la seva situació telemàticament a través del portal http://professorsviaria.gencat.cat

Nota informativa

La pregunta número 28 del qüestionari del Model 1 i la pregunta número 3 del qüestionari del Model 2 s’anul·la per incorrecció en el seu plantejament. A efectes del càlcul de la qualificació resultant, s’ha tingut en compte la primera de les preguntes de reserva.

Prova pràctica

Us informem que la prova pràctica del procediment previ de selecció es realitzarà a partir de la segona quinzena de setembre. Més endavant us indicarem en els taulers d’anuncis i al web del Servei Català de Trànsit, el lloc i l’hora on haureu de personar-vos per realitzar la prova pràctica.

Barcelona, 26 de juliol de 2017

Nota informativa

Podeu consultar la plantilla correctora de la prova teòrica del procediment previ de selecció realitzada el passat 27 de juny de 2017.

S’ha de tenir en compte que la informació recollida en aquesta plantilla no té validesa oficial, per tant, els aspirants hauran de comprovar la seva situació quan es publiqui la llista de qualificacions als taulells informatius dels Serveis Territorials del Servei Català de Trànsit o telemàticament a través del portal http://professorsviaria.gencat.cat.

Barcelona, 28 de juny de 2017

Es convoca el 27 de juny de 2017 a tots els aspirants admesos al curs per a l’obtenció del certificat d’aptitud de professor de formació viària que han de realitzar la prova teòrica del procediment previ de selecció, segons la base 4.1 de la convocatòria.   

Els aspirants hauran de portar un llapis del núm. 2 i una goma d’esborrar, per emplenar degudament el full de respostes, per tal que la màquina lectora de correcció pugui identificar correctament la resposta senyalada.

Les persones aspirants hauran de comparèixer a la prova proveïdes del DNI o del document acreditatiu de la seva personalitat, i en el cas de persones estrangeres, de la targeta de residència o d’identitat en vigor o, si no, del passaport.

Segons la base 3.4 de la convocatòria es farà una única crida. Les persones aspirants que no compareguin a la crida per fer la prova en el lloc, la data i l’hora assenyalats seran definitivament excloses del procediment selectiu independentment de quina sigui la causa que es pugui al·legar.

Els candidats poden consultar la seva situació telemàticament a través del portal http://professorsviaria.gencat.cat.

Barcelona, 19 de juny de 2017

Es fa pública la llista definitiva de persones admeses i excloses a la convocatòria d’un curs per a l’obtenció del certificat d’aptitud de professor de formació viària.

La llista completa a què fa referència l’apartat anterior s’exposa als taulells informatius de les seus dels serveis territorials del Servei Català de Trànsit.

Els candidats poden consultar la seva situació telemàticament a través del portal http://professorsviaria.gencat.cat

D’acord amb la base 9.2 de la convocatòria, contra la resolució del Tribunal per la qual s’aprova aquesta llista, les persones interessades podran interposar en el termini d’un mes a comptar a partir de l’endemà de la publicació de la llista, recurs d’alçada davant la directora del Servei Català de Trànsit.

 

Nota informativa

La prova teòrica del procediment previ de selecció es durà a terme el 27 de juny de 2017 a la tarda.

Properament es convocarà als aspirants a la realització de la prova. Els llocs i l’hora de presentació s’indicarà a través d’aquest web i a les seus dels Serveis Territorials de Trànsit.

Barcelona, 25 de maig de 2017

Us informem que s’ha previst fer la darrera setmana de juny la prova teòrica del procediment previ de selecció del curs per a l’obtenció del certificat d’aptitud de professor de formació viària.

Properament es confirmarà per aquest mateix mitjà i a les seus dels Serveis Territorials de Trànsit la data, l’hora de presentació i les diferents adreces on es desenvoluparà la prova.

Barcelona, 22 de maig de 2017

Es fa pública la llista provisional de persones admeses i excloses a la convocatòria d’un curs per a l’obtenció del certificat d’aptitud de professor de formació viària.

La llista completa a què fa referència l’apartat anterior s’exposa als taulells informatius de les seus dels serveis territorials del Servei Català de Trànsit.

Els candidats poden consultar la seva situació telemàticament a través del portal http://professorsviaria.gencat.cat

Els aspirants disposaran d’un termini de deu dies hàbils a comptar a partir de l’endemà de la publicació de la llista per efectuar possibles reclamacions i/o esmenes de dades.

Informació del procediment previ de selecció

Properament us informarem de la previsió de les dates d’examen de la prova teòrica i pràctica, les quals conformen el procediment previ de selecció del curs per a l’obtenció del certificat d’aptitud de professor de formació viària.

Barcelona, 9 de maig de 2017

Es convoca un curs per a l’obtenció del certificat d’aptitud de professor de formació viària.

Per prendre part a la convocatòria les sol·licituds es poden formalitzar telemàticament a través del formulari d'inscripció o presentant l’imprès de sol·licitud a les dependències dels serveis territorials de trànsit, previ pagament dels drets d’examen.

El termini de presentació és de vint dies naturals, comptadors a partir de l’endemà de la publicació de la convocatòria al DOGC. (Des del 18 de febrer fins el 9 de març de 2017, ambdós inclosos).

Barcelona, 17 de febrer de 2017

Data d'actualització:  15.01.2019