• Imprimeix

Autoritzacions especials de circulació per a vehicles en règim de transport especial o vehicles especials

Transports especials i vehicles especials: vehicles en règim de transport especials i vehicles que permanentment superen les dimensions i/o masses màximes reglamentàries.

Les restriccions a la circulació durant l’any 2018 queden prorrogades automàticament fins a l’entrada en vigor de la resolució de restriccions corresponent a l’any 2019, amb l’aplicació anàloga que correspongui per dates.

El Servei Català de Trànsit informa que la Resolució INT/1865/2018, de 27 de juliol, ha modificat la Resolució INT/3014/2017, de 29 de desembre, per la qual s'estableixen les restriccions a la circulació durant l'any 2018.

La modificació estableix la restricció de vehicles o conjunts de vehicles de transports de mercaderies de quatre o més eixos (iguals o superiors a 26 tones de MMA o MMC) en els trams  següents.

 • N-340 des del límit amb la província de Castelló a Alcanar fins al PK 1.122 a l’Hospitalet de l’Infant. Els vehicles afectats per aquesta restricció podran utilitzar com a itinerari preferent el delimitat per l'AP-7/E-15, entre els recorreguts provinents de Castelló, i la sortida número 38, a l’Hospitalet de l’Infant. 
 • N-340 des del PK 1.176,4 a Altafulla fins al PK 1.209,5 a Vilafranca del Penedès. Els vehicles afectats per aquesta restricció podran utilitzar com a itinerari preferent el delimitat per l'AP-7/E-15, entre les sortides número 32, Altafulla, i la número 30, a Vilafranca del Penedès (sud). 
 • N-240 des del PK 69 a les Borges Blanques fins al PK 36,5 a Montblanc. Els vehicles afectats per aquesta restricció podran utilitzar com a itinerari preferent el delimitat per l'AP-2/E-90, entre les sortides número 7,a les Borges Blanques, i número 10, al Pla de Santa Maria.

 

Les autoritzacions especials de circulació són per a aquells vehicles o conjunt de vehicles que per les seves característiques tècniques o per la càrrega indivisible que transporten superen les masses, les dimensions o la pressió sobre el paviment establertes, com a màximes, en l’Annex IX del Reglament General de Vehicles (RGV) i en la reglamentació que es recull en l’Annex I del propi Reglament (art 14).

D’acord amb l’apartat I de l’annex IX del RGV, aprovat pel Reial decret 2822/1998, de 23 de desembre i modificat per l’Ordre PRE/52/2010, de 21 de gener, per la qual es modifiquen els annexos II, IX, XI, XII i XVIII del RGV, es considera també, càrrega indivisible, la constituïda per diversos elements de la mateixa naturalesa i destinats al mateix fi, amb dimensions idèntiques o diferents, dels quals una o dues de les dimensions de l’element més gran del conjunt excedeixen les dimensions màximes establertes en la reglamentació respectives.

Tipus de vehicles que necessiten autoritzacions especials de circulació:

 1. Vehicles en règim de transport especial (càrrega indivisible o càrrega assimilada a indivisible, com és el cas de l’agrupació d’elements semblants i el material auxiliar de grua) que excedeixin de les masses i dimensions màximes autoritzades pel Reglament general de circulació (RGC) i pel RGV, i conjunts de vehicles motors amb vehicles especials no autopropulsats (carretons o dolies, plataformes...), en els termes previstos en l’article 71 del RGC.
 2. Vehicles especials que superen permanentment les dimensions i/o masses permeses reglamentàriament, del conjunt o per cada eix. (En el cas dels vehicles especials agrícoles no els hi cal autorització fins a 3,05 metres d’amplada al vehicle agrícola automotriu –recol·lectora o similar- ni al tractor agrícola amb vehicle agrícola remolcat –empacadora, sembradora o similar-). En aquests casos, l’abast de l’autorització serà només per raó del vehicle i no de la seva capacitat de càrrega, llevat que sigui per supòsits establerts de càrrega indivisible (cas de carretons o plataformes).

 

Tipus de vehicle

Es poden distingir tres categories d’autoritzacions:

a) Autoritzacions genèriques o sense itinerari

Totes aquelles que no sobrepassin cap dels següents límits de masses i dimensions: Longitud ≤ 25 m Amplada ≤ 3,50 m Alçada ≤ 4,50 m Massa en càrrega ≤ 60 tones Massa màxima per eix (segons l’Annex IX del RGV):

 

Simplificació Annex IX massa màxima per eix ITV admesa Tones límit
Eix no motor de direcció 10,00
Tot eix aïllat (motor o altres) distància major de 1,80 metres 11,50
Tot eix agrupat (tàndem, tàndem triaxial,... ) distància inferior a 1,80 metres 9,50

 

Excepcionalment, en el cas del transport de troncs en brut (únicament des del bosc fins al centre de transformació), s’admetran autoritzacions genèriques de circulació per masses en càrrega per eix fins als límits màxims específics per a aquest règim de transport especial per raó de la longitud en l’agrupació d’elements semblants següents:

 

Simplificació Annex IX massa màxima per eix ITV sobre la via

Tones límit

Tot eix aïllat (motor o altres) distància major de 1,80 metres

13,80

Tot eix agrupat (tàndem, tàndem triaxial,... ) distància inferior a 1,80 metres

12,60

 

En el cas de la maquinària automotriu d’elevació (vehicles especials grues) el genèric serà com a màxim fins a 96 Tn de tara, per a les carreteres de la Generalitat i del Ministeri.

En cada sol·licitud d’aquest tipus, s’admetrà 1 matrícula de vehicle motor i fins a 10 remolcs o semiremolcs compatibles i d’idèntic nombre d’eixos.

 

b) Autoritzacions específiques o amb itinerari.

Totes aquelles que amb els següents límits de masses i dimensions:

Longitud < 40 m Amplada < 5 m Alçada > 4,50 m Massa en càrrega > 60 tones

En casa sol·licitud s’admetrà fins un màxim de 10 matrícules de vehicle motor i fins a 10 remolcs o semiremolcs de les mateixes característiques.

En les autoritzacions especifiques o amb itinerari, l’òrgan competent en matèria de trànsit pot establir obligatòriament l’acompanyament de la Policia de la Generalitat Mossos d’Esquadra, si ho considera necessari.

En aquest tipus d’autoritzacions s’haurà de realitzar la comunicació prèvia de sortida de transport especial sense acompanyament del cos de Mossos d’Esquadra de forma telemàtica. 

Segons estableix el punt 6, del grup 1, de l’Annex III,  Real Decret 1428/2003, de 21 de novembre, el titular de  les autoritzacions especials de circulació de tipus específic, haurà de comunicar la seva sortida el dia abans de la realització de cada viatge als agents de l’autoritat encarregats de la vigilància del trànsit.

El titular de l’autorització especial de circulació haurà de comunicar la seva sortida el dia abans de la realització de cada viatge. Cada viatge, encara que siguin en un mateix dia, requereix d’un nou comunicat de sortida, pel qual s’assigna un codi únic de viatge, als efectes de seguiment i compliment del que s’estableix reglamentàriament.

La  comunicació de sortida té una vigència de només un dia complet, de les 0:00 a les 24:00 hores, però cal tenir present el text condicionant de l’autorització especial de circulació per si existeix alguna restricció horària per raons derivades de la gestió i el control del trànsit, i també, com a màxim, que el viatge acabi el dia següent si la sortida és per la tarda o vespre o bé s’han hagut de fer parades no previstes.

Aquest comunicat de sortida no substitueix l’obligació de comunicació als titulars de via expressament enunciats en el text condicionant de l’autorització especial de circulació (com per exemple, societats concessionàries d’autopistes i túnels en règim de control de pas), i no comprova la idoneïtat del dia de sortida per a poder circular com a vehicle en règim de transport especial, i per això, es recomana consultar les restriccions de circulació per aquest tipus de vehicles en el web transit.gencat.cat.

La comunicació prèvia de sortida de transport especial sense acompanyament del cos de Mossos d’Esquadra s’haurà de realitzar de forma telemàtica.

Una vegada finalitzat el tràmit de comunicació prèvia de sortida el titular de l’autorització rebrà un acusament de rebuda. A aquest tràmit no s’aplica taxa.

 

c) Autoritzacions excepcionals

Totes aquelles que sobrepassin els següents límits de dimensions:

Longitud ≥ 40 m Amplada ≥ 5 m

S’admetrà fins un màxim de 10 matrícules de vehicle motor i fins a 10 remolcs o semiremolcs de les mateixes característiques.

En les autoritzacions excepcionals cal sempre l’acompanyament de la Policia de la Generalitat Mossos d’Esquadra, independentment que l’autorització sigui emesa pel SCT o per la DGT. La petició d’aquest servei s’ha de realitzar segons el tràmit telemàtic inclòs en aquesta mateixa pàgina web.

Per autoritzar un transport especial es requereix que la càrrega objecte de la sol·licitud sigui de caràcter indivisible(1). Es considera també càrrega indivisible l’assimilada a indivisible(2), és a dir, la constituïda per agrupació de diversos elements de la mateixa naturalesa i destinats al mateix fi, amb dimensions idèntiques o diferents, dels quals una o dues de les dimensions de l’element més gran del conjunt excedeixen les dimensions màximes establertes en la reglamentació respectives.

(1) Càrrega indivisible, es permet sol·licitar en una mateix sol·licitud fins a 5 càrregues diferents.

(2) Càrrega assimilada a indivisible, es diferencien dos possibles opcions:

 • Agrupació d’elements semblants, només 1 tipus de càrrega, fins MMA o límit RGV, tant de vehicle o de conjunt de vehicles com per eix.Casos excepcionals d’agrupació d’elements semblants: troncs de fusta en brut, només 1 tipus de càrrega, fins una massa en càrrega màxima de 60 tones, amb itinerari genèric estricte des del bosc fins la serradora.
 • Material auxiliar de grua, només 1 tipus de càrrega (contrapesos), fins una massa en càrrega màxima de 80 tones, tot respectant les limitacions de masses per eix establertes a l’Annex IX del Reglament general de vehicles.

Amb caràcter general, la vigència de les autoritzacions especials de circulació és per les:

Autoritzacions genèriques sense itinerari: 5 anys

 • si es tracta de grues i recol·lectores o màquines agrícoles que superin permanentment les masses i les dimensions reglamentàriament permeses: 10 anys

 

Autoritzacions específiques amb itinerari: 2 anys (excepte que el titular de la via disposi en el seu informe un període inferior)

 • si es tracta de grues, recol·lectores o màquines agrícoles i altres vehicles especials que superin permanentment les masses i les dimensions reglamentàriament permeses: 5 anys (excepte que el titular de la via disposi en el seu informe un període inferior)

 

Autoritzacions excepcionals amb acompanyament policial: 1 any excepte que el titular de la via disposi en el seu informe un període inferior.

Igualment, i de manera específica les autoritzacions especials de circulació poden tenir períodes de vigència inferiors, quan per condicions de circulació s’estimi convenient o per estar contingudes en les prescripcions tècniques establertes en l’informe vinculant del/s titular/s de la/es via/es.

Vigència de les autoritzacions

La sol·licitud d’autorització especial de circulació es pot presentar a través de dues vies, telemàtica i presencial.

Via telemàtica mitjançant la plataforma de Tràmits gencat 

En cas de la presentació via telemàtica és necessari que es disposi de certificat digital, d’acord amb els requisits de Tràmits gencat. En aquest cas, la notificació de la resolució o eventuals requeriments es podran tramitar telemàticament, via internet, sense que calgui desplaçar-se a les oficines del Servei Català de Trànsit. El Servei Català de Trànsit emetrà els avisos per sms o correu electrònic necessaris per a poder tramitar l’expedient, tot informat al sol·licitant, transportista o representant, de cada un dels tràmits en curs.

No s’admetrà la presentació de la sol·licitud per fax, ni per correu electrònic.

El tràmit està subjecte a una taxa amb les modalitats i formes de pagament següents:

 • En efectiu, a qualsevol de les oficines de la Caixa d'Estalvis i Pensions de Barcelona, "la Caixa", amb la carta de pagament emesa pel Servei Català de Trànsit.
 • Amb targeta de crèdit, en qualsevol de les dependències territorials del Servei Català de Trànsit.

 

Es pot optar per fer un únic pagament individualitzat de cada taxa, o bé per agrupar diferents taxes pendents en una mateix pagament.

 

Via presencial

La persona interessada o bé el seu representant legal, pot presentar a les oficines dels Serveis Territorials de Trànsit, la sol·licitud d’autorització especial de circulació emplenada segons el formulari indicat a continuació.

No s’admetrà la presentació de la sol·licitud per fax, ni per correu electrònic.

El tràmit està subjecte a una taxa amb les modalitats i formes de pagament següents:

 • En efectiu, a qualsevol de les oficines de la Caixa d'Estalvis i Pensions de Barcelona, "la Caixa", amb la carta de pagament emesa pel Servei Català de Trànsit.
 • Amb targeta de crèdit, en qualsevol de les dependències territorials del Servei Català de Trànsit.

 

Es pot optar per fer un únic pagament individualitzat de cada taxa, o bé per agrupar diferents taxes pendents en una mateix pagament.

 

Juntament amb la sol·licitud d’autorització especial de circulació s’ha de presentar la següent documentació:

 • Per a tot tipus d’autoritzacions:
  Fitxa de característiques tècniques de tots els vehicles que han de constar a l’autorització.

 • Per a les autoritzacions específiques i excepcionals, a més d’aquesta fitxa, s’ha d’aportar:
  El croquis del vehicle amb la càrrega indivisible estibada, en el qual figuri clarament l’alçada, amplada, longitud i masses totals, distància entre eixos i càrrega per eix. Aquest croquis ha de tenir com a mínim una vista lateral i una vista posterior, de tot el vehicle o conjunt de vehicles carregats.

  En la tramitació telemàtica, s’establiran uns croquis tipus, que la persona interessada podrà adjuntar en el cas que el seu vehicle i càrrega compleixen aquests requisits, i en cas contrari, haurà d’adjuntar en pdf el croquis esmentat.


En qualsevol moment, el SCT podrà requerir al sol·licitant la documentació original per comprovar-ne el seu contingut o aclarir possibles deficiències.

La resta de documents per tramitar la sol·licitud es substitueixen per una declaració responsable en què la persona interessada manifesta, sota la seva responsabilitat que compleix els requisits establerts per la normativa de transports i seguretat viària vigent i que disposa de la documentació acreditativa corresponent i es compromet a mantenir-ne el compliment durant la vigència d’aquesta autorització.

En la sol·licitud, l’interessat haurà d’indicar com vol que el SCT li notifiqui els diferents tràmits o actes que emeti (per correu, presencialment, telemàticament - sempre i quan tingui certificat digital).

Amb caràcter general, les resolucions de les autoritzacions especials de circulació inclouran unes prescripcions tècniques, generals o específiques, que venen determinades per raons derivades de les qualitats constructives de les vies, i que són emeses pels seus titulars, i també contenen unes condicions de circulació, generals o específiques, que les determina el Servei Català de Trànsit, en base als reglaments d’aplicació i criteris de seguretat viària.

Tant en un cas com en l’altre, han d’ésser tingudes en compte de forma restrictiva, i en cap cas exoneren al titular de l’autorització de l’obligació de comprovar l’itinerari, respectar les limitacions existents a les vies i circular amb la màxima atenció a les condicions de seguretat viària.

Les condicions existents a les vies poden suposar limitacions a la lliure circulació per la xarxa viària catalana interurbana. Aquestes limitacions poden ésser permanents (gàlibs disponibles, masses màximes, corbes tancades,...) o bé temporals (normalment per obres, disponibles en el MCT). Ambdues consultes estan especialment indicades per a vehicles especials, que per construcció excedeixen de dimensions, o bé, pels vehicles o conjunt de vehicles en règim de transport especial.

La circulació pels següents trams de les carreteres, C-55 (des del PK 18+600 fins al PK  28+550, tram Castellbell i el Vilar – Manresa), i C-58 (des del PK 26+170 fins al PK 39+000, tram Viladecavalls – Castellbell i el Vilar), es troba temporalment restringida als vehicles en règim de transport especial amb itinerari de pas (en trànsit).

Els  vehicles amb itinerari de pas per aquests trams hauran de desviar-se per l’autopista C-16, d’acord amb la documentació gràfica següent.

Per aquells recorreguts puntuals que no disposin d’alternativa es podrà autoritzar amb caràcter excepcional exclusivament el pas puntual, dins d’un horari restringit, entre les 22 hores i les 6 hores de diumenge a dilluns, sempre i quan es justifiqui degudament a la sol·licitud de l’organisme gestor del trànsit.

 

Carretera C-55

 

En sentit ascendent de PK s’iniciarà a la connexió de la carretera C-55 amb l’enllaç, número 41, de l’ autopista C-16.

Obres C55

El final de la restricció en sentit descendent de PK es situarà a la intersecció entre la carretera C-55 i la carretera BV-1225 que connecta novament amb l’autopista C-16 mitjançant l’enllaç número 49.

Obres C55

 

Carretera C-58

 

En sentit ascendent de PK s’iniciarà a la connexió de la carretera C-58 amb l’enllaç, número 26, de l’ autopista C-16. 

Obres C58

La restricció en sentit descendent finalitzarà entre l’enllaç de les carreteres C-58 amb C-55.

Obres C58

 

Data d'actualització:  02.01.2019