• Imprimeix

Autoritzacions especials de circulació per a conjunts euro modulars

D’acord amb el previst en l’Ordre PRE/2788/2015, de 18 de desembre, per la que es modifica l’Annex IX del Reglament General de Vehicles, aprovat pel Reial Decret 2822/1998, de 23 de desembre, es poden atorgar autoritzacions especials de circulació per a conjunts de vehicles de transport de mercaderies, amb més de 6 línies d’eixos,  fins a 25,25 metres de longitud total (no pot sobresortir la càrrega) i una massa màxima de conjunt (inclosa la càrrega) de 60.000 kg. Els vehicles aportats en el conjunt han de poder complimentar uns requisits tècnics mínims.

Per raó del tipus de càrrega no hi ha cap limitació llevat per matèries perilloses. No obstant això, la prohibició relativa a conjunts euro modulars que realitzen operacions de transport de mercaderies perilloses s’ha d’entendre aplicable només si els vehicles tenen l’obligació, d’acord amb l’ADR, de portar panells taronja reglamentaris oberts.

Les sol·licituds s’han de presentar preferentment per medi de la plataforma telemàtica tràmits gencat, i només excepcionalment als Serveis Territorials de Trànsit, tot emplenant el model normalitzat disponible en aquesta pàgina, en el qual s’incorpora l’adhesió del sol·licitant a un estudi monitoritzat per la Direcció General de Trànsit, sobre els requeriments de tracció i maniobrabilitat mínims exigibles en el conjunt de vehicles en configuració euro modular presentat.

Aquestes autoritzacions seguiran una tramitació que està subjecte a una taxa, que també es podrà completar directament per medi de l’enllaç anterior.

En cas de presentar un sol.licitud al Servei Català de Trànsit amb orígens o destins fora de Catalunya, els trams no catalans de l’itinerari objecte de sol.licitud d’autorització per a conjunt de vehicles en configuració euro modular els gestionarà igualment el Servei Català de Trànsit enviant-los a la Dirección General de Tráfico del Ministerio del Interior i la Dirección de Tráfico del Govern Basc, segons correspongui. En aquests casos, el sol·licitant haurà de satisfer les respectives taxes administratives de tramitació que li siguin requerides directament per les diferents administracions. No obstant això, les diverses autoritzacions, si és el cas, seran trameses al sol·licitant per part de cada una de les administracions implicades. En qualsevol cas, per circular per Catalunya, caldrà haver obtingut la pertinent autorització del Servei Català de Trànsit.

Atès que la innovació reglamentària afecta el règim general dels vehicles, l’abast de les autoritzacions de conjunts euro modulars emeses pel Servei Català de Trànsit també comprendran els àmbits locals.

Les autoritzacions del Servei Català de Trànsit tindran, fins al gener del 2017, un vigència de 6 mesos, llevat que algun titular de via hagi disposat un termini inferior per raons pròpies físiques de la carretera. Aquest termini serà d’1 any a partir del gener del 2017, però també podrà ésser superior en funció de les característiques de l’itinerari, si així ho determina l’autorització especial de circulació que es faci en cada cas.

Conjuntament amb la sol·licitud esmentada caldrà acompanyar la següent documentació:

 1. Fotocòpia del permís de circulació (definitiu, no s’admeten els temporals) de tots els vehicles.  
 2. Fotocòpia de les fitxes tècniques completes de tots els vehicles.
 3. Certificat Tècnic de Conjunt  (2)
 4. Descripció detallada i en plànol de l’itinerari a realitzar (d’acord amb la cartografia oficial del ICC)
 5. Declaració responsable sobre la veracitat i integritat de la documentació en fotocòpies aportada (la manipulació total o parcial de la documentació fotocopiada aportada equivaldrà a la inexistència de l’autorització emesa) i també sobre les prestacions tècniques de control i prevenció del conjunt de vehicles; ambdues incloses en el model de sol·licitud normalitzada i es imprescindible sempre que es signin clarament).

 

Amb caràcter general, aquests vehicles tindran unes determinades condicions de circulació, que sense perjudici que en l’autorització especial de circulació es concreti més en detall, seran les següents:

 1. La velocitat màxima de circulació serà l’establerta pel RGC per als vehicles articulats en funció del tipus de via.
 2. Els vehicles portaran en els seus extrems la senyalització V-2 (rotatiu taronja lluminós), a més de la V-23 (contorn de càrrega) i V-6 (vehicle llarg).
 3. Les maniobres per enganxar o desenganxar els vehicles modulars de càrrega s’hauran d’executar en els recintes logístics, i en cap cas, a la via pública.
 4. Les incorporacions o sortides de la via, així com els accessos de diversa tipologia, en cap supòsit, podran ocasionar la invasió del sentit contrari de circulació si existeix trànsit.
 5. En les corbes i els ramals d’enllaç tancats i senyalitzats com a tals, a fi de mitigar l’efecte fuet del vehicles de cua, la velocitat màxima de circulació es reduirà com a mínim en 20 km/h de la indicada o permesa a la via.     
 6. En condicions desfavorables de circulació amb neu, gel, boira densa o vent fort, no podran circular, havent d’estacionar de manera adequada i segura fins que millori la previsió meteorològica (d’acord amb els avisos meteo.cat següents: avisos SMP de nivell alt o molt alt, així com els emesos per les autoritats de protecció civil)
 7.  Per als avançaments necessaris, tant en autovies i autopistes com en vies de doble sentit de circulació s’haurà d’assegurar de realitzar aquestes maniobres amb la màxima prudència. En el cas de vies d’una sola calçada amb dos sentits de circulació no es podran avançar els vehicles que vagin a més de 45 km/h.
 8.  Abans d’iniciar qualsevol trajecte, caldrà realitzar una comunicació prèvia sobre l’itinerari autoritzat, d’acord amb les instruccions pràctiques per realitzar-ho que s’explicitin en l’autorització emesa.
 9. Per vies convencionals d’un sol carril de circulació per als dos sentits de la circulació, els conjunts euro modulars portaran encesos els llums d’encreuament i els llums de conducció diürna.

 

Es recomana l’assistència d’un vehicle pilot per davant en les vies de calçada única amb doble sentit de circulació amb amplades de calçada inferiors a 8 metres, i també, en tots els casos, col·locar a la part posterior del vehicle un panell informatiu reflectant d’alta visibilitat amb l’avís  “Atenció! Vehicle molt llarg” o similar.

 1. Medis d’anul·lació d’angles morts i de visió integral, mitjançant miralls
 2. Sistema d’advertència d’abandonament de carril o sistema d’assistència de manteniment en el carril
 3. Sistema d’assistència a la frenada d’emergència
 4. Sistema capaç de detectar automàticament una situació d’emergència i activar el sistema de frenada del vehicle per a la seva desacceleració a fi d’evitar o mitigar una col·lisió
 5. Sistema electrònic de control d’estabilitat, i finalment
 6. Suspensió neumàtica o equivalent als eixos motrius.

 

La dotació de càmeres posteriors i laterals es recomana especialment, sense que sigui obligatòria. La dotació de centraleta hidràulica i/o neumàtica que doni resultats de les pressions suportades en totes les suspensions, amb equivalències en massa en cada un de tots els eixos del conjunt de forma directa i precisa, tot fent fàcil la seva lectura es recomana especialment, sense que sigui obligatòria.

Aquests certificats només s’admetran si estan confeccionats, signats i assumits per tècnic competent, pels següents agents:

 • Fabricants de vehicles o fabricants de segona fase, si ho poden fer per tots i cada un dels vehicles del conjunt, i no de forma parcial.
 • Oficines tècniques o serveis tècnics col·laboradors de les administracions o consultors d’enginyeria especialitzats.

 

No s’admetran certificats emesos per transportistes, d’altres agents logístics o d’empreses o entitats diferents de les mencionades (com associacions o gremis).

Les prestacions tècniques de cada un dels vehicles en cap cas pot sobrepassar el previst en el Reglament General de Vehicles, i com a conjunt, a més de satisfer tots els requeriments declarats responsablement en la sol·licitud, ho seran fins als límits i les condicions que es determinin tècnicament de forma específica i detallada.

Aquests documents s’hauran de presentar en format original i completant tots els camps següents:

 1. La longitud del conjunt afegint en el croquis a escala, amb l’ordre de matrícules proposat objecte de certificació, totes les cotes necessàries dels seus elements i dels seus centres de gravetat considerats, dels vehicles i de les càrregues, només en sentit longitudinal.
 2. La MMC o massa màxima de conjunt en la pitjor condició de càrrega, tenint en compte les prestacions més restrictives d’arrossegament i d’estiba de cada un dels seus vehicles, i  que cap d’ells i en conjunt pot excedir del previst en l’Annex IX del Reglament General de Vehicles i en l’Ordre PRE/2788/2015, de 18 de desembre.
 3. Valoració de la potència mínima del vehicle motriu, que ha de ser, com a mínim de 5Kw per tona de MMC. No obstant això, quan el conjunt euro modular hagi de circular en el seu itinerari per trams amb pendent superior a 5% i longitud de més d’un quilòmetre i la seva MMC sigui superior a 42 tones, la potència mínima exigida al vehicle motriu es de 6Kw per tona.
 4. En el croquis a escala, també, en conseqüència, es justificarà en cada un dels eixos, la massa per eix del vehicle en ordre de marxa (aproximadament la seva tara), la massa per eix derivada de la càrrega a transportar i la seva suma resultant per eix amb expressió del seus resultats totals en comparació amb els admesos reglamentàriament, en funció de la tipologia d’eix, per les diferents opcions.
 5. La maniobrabilitat establerta reglamentàriament per a poder circular per la xarxa viària. En el cas d’existir limitacions inferiors a les establertes normativament (radis interiors i exteriors de gir), s’hauran de fer constar aquestes limitacions de forma expressa en relació amb els escenaris de conducció més habituals, tot acompanyant un estudi de curvatures, en planta i alçat,  on es justifiqui la seva viabilitat.
 6. Menció del compliment del requisits tècnics per a tots els vehicles i les seves funcionalitats.

 

La vigència del Certificat Tècnic de Conjunt serà indefinida llevat que en qualsevol dels vehicles implicats s’hi hagin incorporat canvis, reformes o alteracions degudament traslladades en les seves respectives fitxes tècniques.

Aquestes autoritzacions especials de circulació, als efectes estadístics i de control del trànsit, estan sotmeses al règim de comunicació prèvia. Per completar aquesta obligació inclosa en la resolució d’autorització caldrà fer-ho per medi de la plataforma esmentada tràmits gencat, acudint a “Comunicació prèvia de sortida de Transport Especial o equivalent, sense acompanyament del Cos de Mossos d'Esquadra”, en la pestanya disponible a comunicacions de vehicles en règim de transport especial.

Via telemàtica mitjançant la plataforma de Tràmits gencat 

En cas de la presentació via telemàtica és necessari que es disposi de certificat digital, d’acord amb els requisits de tràmits gencat. En aquest cas, la notificació de la resolució o eventuals requeriments es podran tramitar telemàticament, via internet, sense que calgui desplaçar-se a les oficines del Servei Català de Trànsit. El Servei Català de Trànsit emetrà els avisos per sms o correu electrònic necessaris per a poder tramitar l’expedient, tot informat al sol·licitant, transportista o representant, de cada un dels tràmits en curs.

No s’admetrà la presentació de la sol·licitud per fax, ni per correu electrònic.

El tràmit està subjecte a una taxa amb les modalitats i formes de pagament següents:

 • En efectiu, a qualsevol de les oficines de la Caixa d'Estalvis i Pensions de Barcelona, "la Caixa", amb la carta de pagament emesa pel Servei Català de Trànsit.
 • Amb targeta de crèdit, en qualsevol de les dependències territorials del Servei Català de Trànsit.

 

Es pot optar per fer un únic pagament individualitzat de cada taxa, o bé per agrupar diferents taxes pendents en una mateix pagament.

Aclariments relatius a la sol·licitud telemàtica d’autorització especial de circulació per a euro modulars.

Per tal de tramitar electrònicament les sol·licituds d’autoritzacions especials de circulació per a conjunts de vehicles en configuració euro modular, caldrà tenir en compte els següents aclariments:

 • Tots els vehicles motors que s’incloguin en una mateixa sol·licitud hauran de disposar del mateix nombre d’eixos. El formulari no admetrà tractores amb nombres d’eixos diferents.
 • En l’apartat Dades dels remolcs o semiremolcs: Per a cada remolc o semiremolc caldrà incloure el nombre d’eixos dels remolcs o semiremolcs del conjunt del que podrà formar part (exclosos els eixos del vehicle motor).
 • En l’apartat Declaracions: respecte a la indivisibilitat de la càrrega, tot i què es tracta d’una declaració sense efectes per a autoritzacions de conjunts euro modulars, caldrà marcar la casella corresponent.

Via presencial

La persona interessada o bé el seu representant legal, pot presentar a les oficines dels Serveis Territorials de Trànsit, la sol·licitud de conjunt euro modular emplenada segons el formulari indicat a continuació.

No s’admetrà la presentació de la sol·licitud per fax, ni per correu electrònic.

El tràmit està subjecte a una taxa amb les modalitats i formes de pagament següents:

 • En efectiu, a qualsevol de les oficines de la Caixa d'Estalvis i Pensions de Barcelona, "la Caixa", amb la carta de pagament emesa pel Servei Català de Trànsit.
 • Amb targeta de crèdit, en qualsevol de les dependències territorials del Servei Català de Trànsit.

 

Es pot optar per fer un únic pagament individualitzat de cada taxa, o bé per agrupar diferents taxes pendents en una mateix pagament.

Data d'actualització:  31.07.2018