• Imprimeix

Centres de reconeixement de conductors

Què cal fer per acreditar els centres de reconeixement de conductors?


Correspon al Servei Català de Trànsit acreditar els centres de reconeixement destinats a verificar les aptituds psicofísiques dels conductors. El Servei acreditarà aquells centres que ho sol·licitin i demostrin que compleixen les condicions i els requisits que s'estableixin per reglament i que hagin estat autoritzats pel Departament de Salut.

 

Detall dels tràmits i documentació per sol·licitar l'acreditació o la modificació del règim de funcionament d'un centre i taxes

Formularis relacionats

Formulari per sol·licitar l’acreditació i la inscripció dels centres de reconeixement destinats a verificar les aptituds psicofísiques dels conductors, així com qualsevol modificació del règim de funcionament o variació de dades dels centres esmentats.

Formulari per fer la declaració per escrit del titular, del director i/o del director facultatiu i dels facultatius que no es troben en cap de les prohibicions de l’article 8 del Reglament de centres de reconeixement de conductors. En el cas dels facultatiu i directors s’ha de fer constar també l’horari de permanència en el centre. Tota persona que hagi de fer la declaració esmentada ha d'emplenar el formulari següent:

Data d'actualització:  14.12.2016