• Imprimeix

Comunicacions d’actuacions viàries (obres, manteniments o afins) a les vies interurbanes de Catalunya

Obres

Comunicació obligatòria per a la realització d’obres a les vies interurbanes d’acord amb el previst a l’article 12.1 del Text articulat de la Llei sobre trànsit, circulació de vehicles a motor i seguretat viària, aprovat pel Reial decret legislatiu 6/2015, de 2 de març, d’acord amb la modificació establerta en la Llei 6/2014, de 7 d’abril.

La realització de tot tipus d’obres (incloent les activitats de manteniment, condicionament, conservació o similars, de qualsevol durada), com actuacions viàries,  en una via interurbana haurà d’ésser comunicada amb antelació al Servei Català de Trànsit, d’acord amb el termini i el formulari adequat, inclosos a continuació. 

Aquesta comunicació serà atesa individualment des del Servei Català de Trànsit, i en cas de no rebre cap instrucció sobre regulació, gestió i control del trànsit,  el silenci administratiu s’entendrà positiu respecte d’allò inclòs en la comunicació. Si l’enviament de la comunicació per correu electrònic es complimenta seguint les instruccions incloses a continuació, el comunicant rebrà del Servei Català de Trànsit, una confirmació de recepció amb el codi de control de l’expedient.

Tots els comunicats d’actuacions viàries i de sol·licitud instruccions s’hauran d’enviar,  per correu electrònic,  mitjançant l’adreça següent:

obresitransit.sct@gencat.cat

En la comunicació s’ha d’incloure necessàriament la informació del formulari de comunicació en funció del tipus d’actuació, únicament segons el formulari disponible en els enllaços continguts en aquesta pàgina.

Es recorda que d’acord amb el que s’estableix l’Annex I del Reglament General de Circulació, la senyalització d’obres s’ha de fer seguint el que s’estableix en la Norma de carreteres 8.3.I.C Senyalització d’obres.

Advertiments

  1. No s’admetran d’altres vies per a fer la comunicació d’actuacions viàries (obres,....) que el correu electrònic assenyalat. No es podran tramitar, per tant, les comunicacions usant d’altres comptes de correu del Servei Català de Trànsit, les fetes per fax o mitjançant el telèfon o verbalment a les oficines i serveis de la Policia de la Generalitat Mossos d’Esquadra. 

  2. El Servei Català de Trànsit només enviarà un correu de confirmació de l’enviament de la comunicació de les actuacions viàries, amb el codi de control de l’expedient, a les comunicacions enviades complimentant els requisits d’aquesta pàgina web. La comunicació d’actuacions viàries s’haurà de fer, necessàriament, amb el formulari de comunicació  en format word “.docx” dels enllaços adjunts, per a cada tipus d’actuació, els quals hauran de tenir  tots els camps o caselles d’obligat emplenament completes i amb dates de presentació amb antelació suficient en funció del tipus d’actuació. En cada enviament de comunicacions d’actuacions viàries per correu electrònic s’haurà d’enviar per tant, per a cada actuació viària, com documents annexes, el formulari de comunicació (.docx) emplenat i almenys un document “.pdf” amb la còpia de l’autorització del titular de la via o document similar que justifiqui la seva presència a la via.

  3. En cas de que la comunicació consisteixi en una modificació o anul·lació d’una actuació viària amb codi de control de l’expedient  s’haurà d’informar d’aquesta nova situació directament al Centre d’Informació Viària de Catalunya al correu civicat@gencat.cat, a més de a obresitransit.sct@gencat.cat, indicant sempre l’esmentat codi de control, i les raons del canvi. Excepcionalment també es podran comunicar les actuacions viàries d’emergència (que no tenen codi de control de l’expedient) seguint aquest procediment, sempre que així es justifiqui.

Tipus de formularis de comunicació d’actuacions viàries

A fi de donar més agilitat al règim de comunicats d’obres en general, s’han catalogat tres grans grups d’actuacions viàries que poden tenir afectació en el trànsit:

  • Actuacions viàries lligades a contractes de manteniment (manteniments integrals)

Aquest formulari serà vàlid únicament per a actuacions viàries de manteniment i conservació, però incloent només els casos en que  no hi ha cap ocupació ni tall de carril de circulació, tot fent els treballs des del voral, restes de calçada o plataformes adjacents a les vies. En aquest casos no es dictaran instruccions expresses, i s’hauran d’adoptar les instruccions generals que es trametin per  correu electrònic un cop obtingut el codi de control de l’expedient. Les instruccions generals que es dictin tindran una vigència de 6 mesos, i passat aquest termini s’haurà de procedir a una nova comunicació per prorrogar un nou termini de 6 mesos. Si durant les funcions de manteniment, conservació o assimilats resulta necessària l’afectació de carrils de circulació, s’haurà de procedir a comunicar-ho com una afectació viària puntual, en cada cas. [model de sol·licitud AVMI: Actuació Viària Manteniment Integral]

Aquestes sol·licituds s’hauran de presentar amb un mínim de 15 dies d’antelació.

 

  • Actuacions viàries derivades de noves infraestructures

En aquests casos, hi ha la necessitat d’afectar el trànsit en una o vàries vies, de forma prolongada o per fases, raó per la qual en el comunicat s’explicarà breument el projecte constructiu o s’adjuntarà informació documental que ho expliqui, i en funció del tipus d’implantació es dictaran  unes instruccions generals o expresses, sense perjudici d’haver de comunicar les afectacions viàries puntuals que fossin procedents, durant el desenvolupament dels treballs d’implantació de la nova infraestructura. [model de sol·licitud AVNI: Actuació Viària Noves Infraestructures]

Aquestes sol·licituds s’hauran de presentar amb un mínim d'1 mes d’antelació.

 

  • Actuacions viàries puntuals o grups d’actuacions puntuals en una mateixa via

Aquestes actuacions, que són la gran majoria,  es caracteritzen per implantar talls de carril o de vies de forma provisional, de manera que, en general, es possible retirar la senyalització d’obres fora dels horaris de treball, tot restituint els carrils de circulació al seu règim de circulació ordinària.  Per a poder dictar aquestes instruccions caldrà que el sol·licitant formalitzi un breu qüestionari inclòs en el formulari a fi d’avaluar l’abast de l’afectació viària. [model de sol·licitud AVP: Actuacions Viàries Puntuals]

Aquest formulari de comunicació d’actuacions viàries permet comunicar l’afectació viària per a una determinada via, en un sol punt o tram, però per a un o diversos dies, en horari igual.

Aquestes sol·licituds s’hauran de presentar amb un mínim de 5 dies hàbils d’antelació

Data d'actualització:  06.08.2015