• Imprimeix

IDECON

Des de l’entrada en vigor del permís per punts s'ha accentuat la importància d’identificar el/la conductor/a del vehicle en el moment de la infracció. No facilitar aquestes dades constitueix una infracció molt greu.

Amb la finalitat de facilitar als titulars de vehicles el compliment de l’obligació d’identificar correctament el/la conductor/a del vehicle en el moment de la infracció, el Servei Català de Trànsit posa a disposició de les empreses o les entitats titulars de flotes de vehicles una nova eina d’intercanvi d’informació que permet la notificació telemàtica de les denúncies de circulació imposades a vehicles de la seva titularitat, així com la identificació de la persona que ha comès la infracció. Totes dues coses es poden fer en un entorn web, d’una forma ràpida, senzilla i gratuïta, mitjançant una connexió segura.

Les entitats que estiguin interessades a adherir-se a aquest sistema d’identificació de conductor/a caldrà que signin prèviament un conveni de col·laboració amb el Servei Català de Trànsit i, a partir d’aquest moment, per mitjà d’aquest lloc web, es podran conèixer les denúncies imposades a vehicles dels quals siguin titulars els signants del conveni i així identificar les persones que han comès la infracció.

Si voleu més informació o voleu signar un d’aquests convenis, heu d’enviar un correu a idecon.sct@gencat.cat.

La informació bàsica que es necessita per elaborar el conveni és:

Nom i CIF de l’empresa
Adreça, municipi i codi postal
Número de telèfon i fax
Nom, NIF i càrrec de la persona habilitada per signar el conveni
Nom i correu electrònic d’una persona de contacte

Per poder contrastar aquestes dades caldrà trametre una còpia de l’escriptura de constitució de la societat on s’atorguen els poders a la persona designada per signar el conveni.

Data d'actualització:  14.12.2017