• Imprimeix

Pagament de sancions

Formes de pagament

Per fer efectiu l'import de la multa, es pot utilitzar una de les modalitats següents:

 • Pagar-la en el moment de la denúncia directament a l'agent que us ha denunciat: en metàl·lic o amb targeta.
 • Pagar-la, per l'import i fins al termini màxim de pagament reflectits al peu de la butlleta de denúncia o en l'imprès de notificació corresponent, a qualsevol de les oficines de "la Caixa".
 • Mitjançant gir postal dirigit al Servei Territorial de Trànsit que us hagi notificat la denúncia, fent-hi constar el número d'expedient, la data de la denúncia, la matrícula del vehicle i l'import en euros.
 • Pagar-la amb targeta, directament a les oficines dels Serveis Territorials de Trànsit.
 • Amb targeta, trucant al telèfon 012 (des de Catalunya) o al 932 142 124 (des de fora de Catalunya).

D'acord amb el que estableix la legislació vigent, les sancions de multa es poden pagar en el termini de 20 dies naturals següents a la data de notificació de la denúncia amb una reducció del 50% de la quantia consignada a la notificació. Aquesta opció significa la renúncia a presentar qualsevol tipus d’al·legacions o recurs en via administrativa. La persona únicament podrà presentar recurs contenciós administratiu davant el Jutjat.

La llei no permet gaudir del 50 % de descompte de l’import de la sanció quant aquesta s’ha imposat per la comissió de les següents infraccions:

 • Conduir vehicles que tinguin instal·lats inhibidors de radar o cinemòmetres o qualsevol altre mecanisme per interferir en el funcionament correcte dels sistemes de vigilància del trànsit.
 • L’incompliment per la persona titular o arrendatari del vehicle amb el qual s’hagi comès la infracció de l’obligació d’identificar veraçment el conductor responsable de la infracció, quan siguin degudament requerits per a això en el termini establert.
 • Realitzar en la via obres sense l’autorització corresponent, així com la retirada, ocultació, alteració o deteriorament de la senyalització permanent o ocasional.
 • No instal·lar la senyalització d’obres o fer-ho incomplint la normativa vigent, posant en greu risc la seguretat viària.
 • Incomplir les normes, establertes per reglament, que regulen les activitats industrials que afecten de manera directa la seguretat viària.
 • Instal·lar inhibidors de radar o cinemòmetres en els vehicles o qualsevol altre mecanisme encaminat a interferir en el funcionament correcte dels sistemes de vigilància del trànsit. No constitueixen infracció els sistemes d’avís que informen de la posició dels sistemes de vigilància del trànsit.
 • Incomplir les normes sobre el règim d’autorització i funcionament dels centres d’ensenyament i formació i dels centres de reconeixement de conductors autoritzats pel Ministeri de l’Interior o pels òrgans competents de les comunitats autònomes, que afectin la qualificació dels professors o facultatius, l’estat dels vehicles utilitzats en l’ensenyament, o elements essencials que incideixin directament en la seguretat viària o que suposin un impediment a les tasques de control o inspecció.
 • Causar danys a la infraestructura de la via o alteracions a la circulació degudes a la massa o a les dimensions del vehicle, quan no es disposi de la corresponent autorització administrativa o s’hagin incomplert les condicions d’aquesta, amb independència de l’obligació de la reparació del dany causat. 
Data d'actualització:  22.02.2018