• Imprimeix

Presentació d'al·legacions i recursos

El tràmit electrònic de presentació d’al·legacions i recursos es pot fer amb contrasenya o amb certificat digital. Us facilitem els manuals que us expliquen com fer-ho:

Al·legacions

En aplicació de la Llei de Trànsit, un cop notificada una denúncia o acord d’incoació, la persona interessada disposa d’un termini de 20 dies naturals, a comptar des de l’endemà de la notificació, per presentar un escrit d’al·legacions. Aquest escrit ha d’anar dirigit al Servei Territorial de Trànsit instructor de l’expedient sancionador, amb aportació i/o proposició de les proves que consideri pertinents per a la seva defensa.

Recordeu que si s’efectua el pagament amb descompte les al·legacions es tindran per no presentades.

Recurs potestatiu de reposició

En aquells expedients tramitats pel procediment ordinari (aquells en què es van formular al·legacions i no es va efectuar el pagament amb descompte) es pot presentar davant la persona que ocupa la direcció del Servei Català de Trànsit un recurs potestatiu de reposició contra la resolució sancionadora. Aquest recurs és potestatiu per la qual cosa es pot escollir entre presentar-lo o interposar directament un Recurs contenciós administratiu davant del jutjat corresponent. El termini per interposar el recurs de reposició és d’un mes, a comptar des de l’endemà de la notificació de la resolució sancionadora. El termini per resoldre’l és d’un mes i de no recaure resolució expressa en aquest termini s’entendrà desestimat en virtut del silenci administratiu negatiu, quedant oberta la via contenciós administrativa.

La interposició del recurs no suspèn la execució de la sanció i els efectes que se’n deriven (pèrdua de punts).

Recurs extraordinari de revisió

El recurs extraordinari de revisió es pot interposar contra els actes ferms en via administrativa, davant el mateix òrgan administratiu que els va dictar, que també és el competent per resoldre, i només quan es doni alguna de les circumstàncies següents:

  1. Que en dictar-los s’hagi incorregut en un “error de fet”, que resulti dels mateixos documents incorporats a l’expedient.
  2. Quan apareguin documents de valor essencial per a la resolució de l’assumpte que, encara que siguin posteriors, evidenciïn l’error de la resolució contra la qual es recorre.
  3. Que en la resolució hagin influït essencialment documents o testimonis declarats falsos per sentència judicial ferma, anterior o posterior a la resolució.
  4. Que la resolució s’hagi dictat com a conseqüència de prevaricació, suborn, violència, maquinació fraudulenta o d’una altra conducta punible i s’hagi declarat així en virtut de sentència judicial ferma.

Termini: En el primer cas, quatre anys des de la data de notificació de la resolució impugnada. En els altres tres casos, tres mesos, a comptar des del coneixement dels documents o des que la sentència judicial sigui ferma.

Recurs de reposició contra la provisió de constrenyiment

Quan no s’ha efectuat el pagament d’una sanció en el període voluntari, s’inicia la via de constrenyiment per tal de fer efectiu el deute.

Contra la provisió de constrenyiment dictada pel tresorer/a del Servei Català de Trànsit, es pot interposar un recurs de reposició davant el mateix òrgan que la va dictar i només quan s’hagi produït alguna o algunes de les circumstàncies següents:

  1. Extinció total del deute o prescripció del dret a exigir-ne el pagament
  2. Sol·licitud d’ajornament, fraccionament o compensació en període voluntari i altres causes de suspensió del procediment de recaptació
  3. Manca de notificació de la liquidació
  4. Anul·lació de la liquidació
  5. Errada o omissió en el contingut de la provisió de constrenyiment que impedeixi la identificació del deutor o del deute constret.

El termini per interposar el recurs de reposició contra la provisió de constrenyiment és d’un mes des de la recepció de la notificació.

Data d'actualització:  19.11.2014