• Imprimeix

Sol·licitud de devolució d'ingressos indeguts

Quan la persona denunciada ha efectuat el pagament d’una denúncia o sanció i aquesta no ha esdevingut ferma per estimació d’al·legacions i/o recursos presentats o quan s’ha produït un pagament en excés, es pot sol·licitar la devolució de l’import ingressat indegudament, d’acord amb els articles 221 i 32 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, general tributària i l’article 15 del Reial decret 520/2005, de 13 de maig, pel qual s’aprova el Reglament general de desenvolupament de la Llei general tributària.

Si l’import s’ha abonat en període voluntari, és el Servei Català de Trànsit qui ha de fer-ne la devolució. En canvi, si el pagament s’ha fet per la via executiva, és l’Agència Estatal de l’Administració Tributària qui ha de retornar l’import abonat, després que el Servei Català de Trànsit ho hagi acordat i li ho hagi comunicat.

Tràmit presencial

Impresos per sol·licitar la devolució de l’import ingressat indegudament:

Cal que imprimiu el formulari, l'empleneu, el signeu i el presenteu a qualsevol de les oficines del Servei Territorial de Trànsit.

Data d'actualització:  25.11.2010