• Imprimeix

Filmacions, rodatges, sessions fotogràfiques o similars a la xarxa viària interurbana

Les filmacions, rodatges, sessions fotogràfiques o similars a la xarxa viària interurbana estan subjectes a autorització administrativa prèvia del Servei Català de Trànsit ja que afecten les condicions ordinàries de circulació en les vies interurbanes o aquelles amb incidència superior a la zona urbana o suposen uns canvis determinats en la configuració dels vehicles en filmació. Per tot això, es distingeixen dues modalitats d’autoritzacions:

 • Autoritzacions per a filmacions que requereixen un ús excepcional de la via, sigui per raó del propis vehicles adaptats a filmacions o de les necessitats de la producció sobre la carretera (cal tallar la circulació). 
 • Autoritzacions de rodatge per a vehicles amb càmeres adossades amb sistemes de fixació adients o homologats, i que no requereixen us ús excepcional de la via, per les dimensions de les càmeres i per complir les normes de circulació. Aquestes autoritzacions s’emeten per impedir la utilització de vehicles modificats o reformats per a filmacions sense tallar el trànsit habitual.

El sol·licitant organitzador ha de presentar una sol·licitud normalitzada  per a cada cas, per tal de sol·licitar l’autorització prèvia, tot adjuntant la documentació exigida amb suficient antelació que es descriu a continuació. 

Termini de presentació de la sol·licitud

Mínim 10 dies hàbils d’antelació a la data de celebració.

Documentació imprescindible per a procedir a la seva tramitació

 1. Instància normalitzada per a cada producció amb la declaració responsable degudament signada.
 2. Tram de via concret amb continuïtat, segons la codificació actual, i descripció d’origen i destí si són vies no catalogades (camins forestals pavimentats, vies agràries amples,...), mitjançant una relació escrita detallada i plànols amb detall i claredat suficient, tot plegat, com un sol tram seguit.
 3. Dates i horari previst de la producció, excloent els horaris nocturns o els dies amb restriccions a la circulació segons la resolució anual del Servei Català de Trànsit.
 4. Identificació i permís o llicència de conduir en vigor del responsable de seguretat viària,  amb inclusió d’un telèfon mòbil operatiu de contacte.
 5. Nombre aproximat de vehicles o persones previstes que compareixeran en la producció.
 6. Proposta de mesures de senyalització en cas de tall de la via. Amb inclusió preceptiva de la relació de cruïlles i punt de regulació assumits pels medis propis de l’organització, senyalització vertical informativa i d’abalisament, així com la resta d’avisos que siguin necessaris per no provocar molèsties als usuaris habituals de les vies incloses.

Taxes

La tramitació d’aquest expedient administratiu està subjecte a la liquidació de les següents taxes:

 1. Taxa per les actuacions i els serveis del Servei Català de Trànsit (taxa d’autorització).
 2. Taxa pels serveis prestats per la Policia de la Generalitat - Mossos d’esquadra (acompanyaments prescrits en les autoritzacions del Servei Català de Trànsit), segons estableix l’article 22.4 del Text refós de la Llei de taxes i preus públics de la Generalitat de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2008, de 25 de juny.

Obligacions de les productores

Sense perjudici del que es pugui incloure en el condicionant de l’autorització, les productores, en general, queden obligades a les següents prescripcions, a més de gaudir d’una assegurança de responsabilitat civil per a poder fer front al possibles danys que provoqui l’activitat (sigui pels vehicles d’acord amb la normativa pròpia d’aplicació o pel propi organitzador de la producció, per un import mínim de 600.000 euros):

 • A l’acabament de l’activitat de filmació o rodatge sol·licitada d’ús excepcional de la via, abans de l’obertura del tram de carretera al trànsit en general, la via haurà de quedar en el mateix estat en que es va tancar al trànsit ordinari, de manera que mai quedi cap obstacle a la via, sigui quina sigui la seva naturalesa.
 • En cas d’afectacions, encara que siguin mínimes, sobre els elements funcionals de la carretera (senyalització, ferm, tanques, rètols,...) s’haurà de demanar directament la pertinent autorització al titular de la via, el qual n’haurà d’estar assabentat per si procedeix reclamar el pertinent rescabalament en cas de no procedir segons l’exposat.
 • El sol·licitant no podrà deixar residus, de cap tipus, en la via ni els seus marges, tot obligant-se a deixar l’entorn en les mateixes condicions inicials de netedat i ordre en que el va trobar.
 • Malgrat l’activitat de filmació o rodatge es realitzi en un tram de via tancat al trànsit en general, els vehicles implicats hauran de tenir les mesures de seguretat adients, a fi de que l’activitat no suposi una exposició al risc injustificada pel fet de produir-se en un medi on s’ha de garantir el seu immediat ús públic.
 • El sol·licitant haurà de comprovar, sota la seva responsabilitat exclusiva, que el dia de la filmació, rodatge o sessió fotogràfica es viable realitzar-ho de manera normal, tot exonerant a l’Administració de possibles impediments (canvis en el paisatge, millores recents de la via, alteracions meteorològiques,...).
 • Els talls de via intermitents que s’hagin de realitzar per a poder realitzar les presses de filmació, rodatge o sessió fotogràfica no podran tenir, en general, una durada superior a 10 minuts de retenció, sense perjudici del que pugui determinar la Policia de la Generalitat Mossos d’Esquadra en cada cas en exercici de les funcions requerides.

En el cas de que en l’autorització es prescriguin de forma específica mesures accessòries de senyalització (cons,...) el cost d’aquestes implementacions aniran íntegrament a càrrec dels sol·licitant.

Data d'actualització:  04.03.2016