• Imprimeix

Informació sobre l'obtenció dels certificats d'aptitud de professor i director

Per obtenir el certificat d’aptitud de professor/a de formació viària i el de director/a d’escoles particulars de conductors, cal superar els cursos o proves que es convoquin amb aquesta finalitat.

Per participar en els cursos o proves esmentats s’han de complir els requisits següents:

1. Certificat d’aptitud de professor/a de formació viària:

  • Estar en possessió, com a mínim, del títol d’educació secundària obligatòria o del títol de tècnic (formació professional de grau mitjà).
  • Ser titular del permís de conduir de la classe B, amb una antiguitat mínima de dos anys.
  • Tenir les aptituds psicofísiques i psicotècniques que s’exigeixen per a l’obtenció d’un permís de conduir de la classe C. No obstant això, les persones que, sense tenir-les, estiguin en possessió d’un permís de conducció de la classe B o d'un permís extraordinari de la classe B, almenys, subjecte a condicions restrictives, amb una antiguitat mínima de dos anys, obtingut a l’empara del que disposa l'apartat 2 de l’article 7 del Reglament general de conductors, podran obtenir el certificat d’aptitud limitat a ensenyaments de caràcter teòric.

2. Certificat d’aptitud de director/a d’escoles particulars de conductors:

  • Estar en possessió del certificat d’aptitud de professor de formació viària o de professor d’escoles particulars de conductors.

Els procediments per a l’obtenció del Certificat d’aptitud de professor/a de formació viària i del Certificat d’aptitud de director/a d’escoles particulars de conductors s’estableix a cada convocatòria. A grans trets, aquests procediments consten de les fases següents:

1. Certificat d’aptitud de professor/a de formació viària:

  • Procediment previ de selecció: Consta de dues proves de caràcter eliminatori. La primera consisteix en un examen de teòrica. La segona és una prova de circulació en vies obertes al trànsit.
  • Curs de formació: Consta d’una fase d’ensenyament a distància i d’una fase de presència. Els continguts són diversos (normes i senyals, seguretat viària, reglamentació, pedagogia, psicologia, primers auxilis, mecànica). En la fase a distància es fan diferents proves sobre aquests continguts estructurats en matèries. A continuació, es fa la fase de presència, de dos mesos i mig de durada, en la qual es desenvolupen de forma pràctica els continguts esmentats. (Només poden accedir a la fase presencial aquells alumnes que hagin superat la fase a distància.)

2. Certificat d’aptitud de director/a d’escoles particulars de conductors:

Les proves o cursos s’estableixen a la Resolució de cada convocatòria sobre la normativa que regula les Escoles Particulars de Conductors, tramitació administrativa i coneixements generals de gestió d’empreses aplicada a la gestió i direcció de les Escoles esmentades, estadístiques, organització i direcció de centres docents i psicologia de les organitzacions.

Els requisits, els continguts i les proves dels cursos o procediments selectius es fan públics en la resolució per la qual se’ls convoca.

 

Taxes relacionades amb la formació dels professionals de la formació de conductors.

 

Data d'actualització:  18.10.2016