• Imprimeix

Proves esportives, marxes ciclistes i esdeveniments de vehicles històrics

Proves esportives (competitives), marxes ciclistes (no competitives) i esdeveniment amb vehicles històrics (no competitiu)

Les proves esportives (competitives), les marxes ciclistes (no competitives) i els esdeveniments amb vehicles històrics (no competitius) estan subjectes a autorització administrativa prèvia del Servei Català de Trànsit ja que afecten les condicions ordinàries de circulació en les vies interurbanes o aquelles amb incidència superior a la zona urbana. En el cas de les proves esportives (competitives) sempre cal aquest règim d’autorització prèvia atès que es preceptiu tancar al trànsit el tram de via afectat. En els marxes ciclistes (no competitives) només es preceptiu per un nombre de ciclistes superior a 50, els quals han de circular conjuntament amb la resta d’usuaris de la via i pel cas dels esdeveniments amb vehicles històrics si són de més de 25 anys d’antiguitat amb nombre superior a 10. (Tot plegat, segons s’estableix en l’Annex II del Reglament General de Circulació).

L’organitzador ha de presentar una sol·licitud d'autorització, adjuntant la documentació exigida amb suficient antelació que es descriu a continuació.

No obstant això, es recorda que d’acord amb el Reglament General de Circulació, els organitzadors d’aquestes activitats, assumeixen, entre d’altres, les següents obligacions:

 1. Complimentar les condicions de l'autorització emesa pel Servei Català de Trànsit i seguir estrictament les indicacions de la Policia de la Generalitat Mossos d’Esquadra. 
 2. Disposar de vehicles de recolzament suficients, per realitzar les tasques de senyalització prèvia, neteja de la via o d’altres necessàries.
 3. Instal·lar senyalització informativa i de regulació pels participants i d’avís o informació per a la resta d’usuaris de la via, i la seva retirada efectiva sense provocar danys als senyals existents o a la via.
 4. Tenir de forma presencial una ambulància amb metge, com serveis sanitaris mínims per a l’assistència de tots els participants (llevat dels esdeveniments amb vehicles històrics). En funció del número de participants, cal augmentar els serveis sanitaris disponibles.
 5. Tenir subscrites sengles assegurances de responsabilitat civil i d’accidents per a tots els participants, d’acord amb el certificat únic d’acreditació adjunt. 
 

Aquestes activitats suposen una alteració del règim habitual de circulació en les vies afectades, i per això, reglamentàriament, només en el cas de les proves esportives i les marxes ciclistes, es fa necessària la presència de la Policia de la Generalitat Mossos d’Esquadra. En el cas de les proves esportives competitives, els Agents de l’Autoritat han de tallar totalment el trànsit, ja que l’activitat esportiva competitiva no és compatible amb la resta d’usuaris de la via. En el cas de les marxes ciclistes, en canvi, si és possible, amb l’acompanyament policial previst reglamentàriament, i sempre que els seus participants respectin escrupolosament el Reglament General de Circulació, com igualment ha de succeir en el cas d’esdeveniment de vehicles històrics, on no es preveu en principi, la presència policial.

D’acord amb la normativa de trànsit, qualsevol activitat competitiva, esportiva o no, està totalment prohibida arreu de la xarxa viària oberta al públic. Per això, només de forma excepcional, sota el règim d’autorització administrativa prèvia, escau tancar a la circulació determinats trams de vies, a fi de que es desenvolupin aquests tipus d’activitats.

Aquestes activitats poden no ésser viables per la seva coincidència amb d’altres peticions, per alterar greument les condicions de circulació o bé per estar incloses en un dia de restriccions d’acord amb la Resolució anual de restriccions a la circulació establerta pel Servei Català de Trànsit.

Mínim 30 dies d’antelació a la data de celebració.

 1. Instància on consti: sol·licitant, nom de l’activitat, número de l’edició i data i horari de celebració.
 2. Reglament intern de la prova esportiva, marxa ciclista o esdeveniment de vehicles històrics.
 3. Itinerari previst amb indicació de totes les carreteres o vies afectades amb la codificació actual, i descripció d’origen i destí si són vies no catalogades (camins forestals pavimentats, vies agràries amples,...), mitjançant una relació escrita detallada i plànols amb detall i claredat suficient.
 4. Horari previst de pas, màxim i mínim, per punts determinants del recorregut, principalment cruïlles, encreuaments o d’altres, per la seva incidència en l’afectació viària.
 5. Identificació i permís o llicència de conduir en vigor del responsable de l’organització (director executiu), amb inclusió d’un telèfon mòbil operatiu de contacte.
 6. Identificació i permís o llicència de conduir en vigor del responsable de seguretat viària de la prova (que ha d'elaborar i comunicar les instruccions al personal auxiliar), amb inclusió d’un telèfon mòbil operatiu de contacte.
 7. Nombre aproximat de participants previstos i número màxim de participants possibles.
 8. Proposta de mesures de senyalització de l'activitat. Amb inclusió preceptiva de la relació de cruïlles i punt de regulació assumits pels medis propis de l’organització, senyalització vertical informativa i d’abalisament, així com la resta d’avisos que siguin necessaris per no provocar molèsties als usuaris habituals de les vies incloses.
 9. Nombre de persones del personal auxiliar habilitat i descripció de les tasques que hauran de portar a terme (d’informació, de control i de senyalització).
 10. Justificació de la contractació d’assegurança de responsabilitat civil en els termes que estableix el Reial decret 1507/2008, de 12 de setembre, i d’assegurança d’accidents en els termes que estableix el Reial decret 849/1993, segons el model de certificat únic adjunt.
 

La tramitació d’aquest expedient administratiu està subjecte a la liquidació de les següents taxes:

 1. Taxa per les actuacions i els serveis del Servei Català de Trànsit (taxa d’autorització).
 2. Taxa pels serveis prestats per la Policia de la Generalitat - Mossos d’esquadra (acompanyaments prescrits en les autoritzacions del Servei Català de Trànsit), segons estableix l’article 22.4 del Text refós de la Llei de taxes i preus públics de la Generalitat de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2008, de 25 de juny.

Així mateix, l’apartat 7 d’aquest article estableix el següent: Estan exempts del pagament de la taxa per la prestació del servei de vigilància, regulació protecció de les activitats que afecten vies urbanes o que tenen més incidència en el nucli urbà, els casos següents, en que s’haurà de demanar de forma expressa, mitjançant una instància: 

 1. Quan les activitats les organitzen els ens locals (S’haurà d’acreditar que l’organització de l’activitat esportiva o marxa ciclista la fa efectivament l’ens local mitjançant un certificat del Secretari municipal)
 2. Quan les activitats les organitzen entitats sense ànim de lucre i no cobren entrada per assistir-hi o no es financen amb drets de retransmissió televisiva. (S’haurà d’acreditar que si l’entitat està declarada d’utilitat pública gaudeix de règim fiscal especial o en cas de no ésser d’utilitat pública està exempta de determinades obligacions tributàries, tot plegat mitjançant un certificat de l’Agència Tributària).
Data d'actualització:  14.01.2019