• Imprimeix

Taxes

Imports vigents en aplicació de la Llei 4/2017, del 28 de març, de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2017.

Taxes de les autoescoles

 • Autorització d'obertura d'autoescoles: 442,55 €.
 • Modificació de l’autorització d’obertura sense inspecció: 38,45 €

* Si l'autoescola acredita que disposa del distintiu de qualitat en els centres de formació viària, gaudirà d’un descompte del 50%.

 • Modificació de l’autorització d’obertura amb inspecció: 114,00 €.

* Si l'autoescola acredita que disposa del distintiu de qualitat en els centres de formació viària, gaudirà d’un descompte del 50%.

 • Expedició de certificats d'aptitud per a directors i professors de formació viària i altres titulacions l'expedició de les quals estigui atribuïda al Servei Català de Trànsit, i també dels duplicats corresponents: 126,50 €.
 • Inscripció a les proves de selecció dels cursos per a obtenir el certificat d’aptitud de professor o professora de formació viària i de director o directora d'escoles particulars de conductors: 45,80 €.
 • Inscripció i participació en la fase de presència dels cursos per a obtenir el certificat d’aptitud de professor o professora de formació viària: 1.675,20 €.

Taxes de centres de reconeixement de conductors

 • Inscripció i acreditació com a centre de reconeixement de conductors: 441,10 €.
 • Modificació del règim de funcionament del centre de reconeixement  de conductors sense inspecció: 38,45 €.
 • Modificació del règim de funcionament del centre de reconeixement  de conductors amb inspecció: 113,95 €.

Altres taxes

 • Anotacions de qualsevol tipus en els expedients, subministrament de dades, certificats, confrontació i desglossament de documents: 10,60 €.
 • Inspecció practicada en virtut de precepte reglamentari: 101,30 €.
 • Segellament de qualsevol tipus de plaques: 6,90 €.
 • Duplicats de permisos, autoritzacions per pèrdua, deteriorament, revisió o qualsevol modificació d'aquests: 25,95 €.
 • Utilització de plaques facilitades per l'Administració: 13,05 €.
 • Altres llicències o permisos atorgats pel Servei Català de Trànsit: 13,05 €.
 • Autoritzacions de vehicles o conjunt de vehicles en règim de transport especial o per a determinats vehicles especials, d’activitats esportives i usos excepcionals de la via, d’expedició d’exempcions a les restriccions de circulació i per a dictar instruccions expresses en obres (transports urgents i perillosos): 38,45 €.

      * El tràmit de sol·licitud de transports especials o vehicles especials per medis electrònics (OVT) gaudeix d’un descompte del 10%.

 • Comunicacions, assabentats o inscripcions establertes normativament per a la gestió i control del trànsit: 24,70 €.
 • Inscripció i participació en els cursos per a obtenir el certificat d'aptitud de formador viari o formadora viària dels cursos de sensibilització i reeducació viària: 1.127,80 €.
 • Inscripció i participació en els cursos per a obtenir el certificat d'aptitud de psicòleg formador o psicòloga formadora dels cursos de sensibilització i reeducació viària: 269,10 €.
Data d'actualització:  18.06.2018