• Imprimeix

Codi Segur de Verificació

Les notificacions signades electrònicament porten incorporat un Codi Segur de Verificació (CSV). Aquest codi permet comprovar que la notificació és una còpia autèntica d'un document original signat electrònicament.

Data d'actualització:  18.10.2016