• Imprimeix

Trens turístics

Son trens turístics o carrilets els vehicles especials formats per un vehicle tractor i un o varis remolcs per a us de persones, normalment turistes, amb una limitació permanent de velocitat, per construcció mecànica, de 25 km/h. La dotació de cinturó de seguretat en aquests vehicles especials serà voluntària.

Què cal fer per obtenir l'autorització específica de circulació d'un tren turístic?

 

Sol·licitar una autorització a l’òrgan competent en matèria de trànsit:

  1. A l’Ajuntament: si el recorregut del tren turístic circula només per una via urbana.
  2. Al Servei Territorial de Trànsit corresponent, si el tren turístic circula, entre d’altres, per una via interurbana, incloses les travesses i totes les carreteres.

 

A la petició s’haurà d’incloure:

  • Una sol·licitud identificant el titular del vehicle i les raons de la seva circulació
  • El recorregut per on es preveu que circularà (sobre el qual se’n demanarà un informe als seus titulars), adjuntant un plànol detallat de l’itinerari i un croquis de les zones de parada. S’indicaran totes i cada una de les parades, les zones d’espera i d’estacionament previstes, així com les cotxeres, pel manteniment i conservació.
  • El període de circulació previst (de data a data),l’horari d’activitat i la freqüència dels recorreguts (No s’admet, en general, l’horari nocturn).
  • Els permisos de circulació dels vehicles que componen el tren turístic, en els termes de l’article 28.6 del Reglament General de Vehicles (el permís de circulació també podrà ésser del conjunt format pel vehicle tractor i el remolc o remolcs enganxats, si com a tal s’ha obtingut i sempre que reflecteixi clarament el remolc o remolcs incorporats).
  • Targeta (ITV) d’inspecció tècnica de vehicles en vigor (per tractar-se de vehicles especials amb el destí específic de trasllat de persones, en tots els casos caldrà haver passat favorablement la ITV, fins i tot en el cas de desenvolupar velocitats màximes inferiors a 25 km/h).
  • Assegurança obligatòria de vehicles vigent, de tot el conjunt o de cada un dels vehicles incorporats en el permís de circulació.
 

Ates que la vigència de la ITV en els trens turístics durant els primers cinc anys és d’un any, i a partir d’aleshores és de sis mesos, la vigència de l’autorització específica de circulació no podrà ésser per un període superior al de la ITV vigent, o més curt, en funció de la gravetat de les condicions de seguretat viària que calgui tenir en compte (traçat en pendent, número de remolcs, condicions atmosfèriques habituals,...).

L’autorització específica de circulació de trens turístics o carrilets emesa pel Servei Català de Trànsit és sense perjudici d’altres requeriments administratius necessaris per a la prestació d’aquest servei (zones d’estacionament i parada, activitats econòmiques,...).

En el cas de que el recorregut sigui mixt, amb una part urbana (carrer o plaça) i una part interurbana (carretera o travessa), s’expedirà una única autorització específica de circulació per part del Servei Català de Trànsit, amb l’informe previ vinculant de l’Ajuntament afectat.

En l’autorització notificada, el Servei Català de Trànsit determinarà pel seu propi criteri o a parer dels titulars de la via o de l’Ajuntament, si és el cas, les condicions de circulació més adients per a la seguretat viària i per no dificultar la seva integració entre la resta de la circulació.

El tràmit està subjecte a una taxa amb les modalitats i formes de pagament següents:

  • En efectiu, a qualsevol de les oficines de la Caixa d'Estalvis i Pensions de Barcelona, "la Caixa", amb la carta de pagament emesa pel Servei Català de Trànsit.
  • Amb targeta de crèdit, en qualsevol de les dependències territorials del Servei Català de Trànsit. 

 

Data d'actualització:  17.03.2016