• Imprimeix

Calculador d’itineraris idonis per a la circulació de vehicles amb panells taronja (ADR)

Aquesta consulta, tot i quedar registrada de forma individualitzada, és totalment anònima i recuperable, no obstant això, té caràcter vinculant, en els termes que preveu la Resolució anual de restriccions a la circulació a les carreteres catalanes establerta pel Servei Català de Trànsit.

Fruit d’aquesta consulta s'ha obtingut la solució concreta de circulació de vehicles ADR amb panell taronja de perill reglamentari, per l’origen i destí plantejat ,en aplicació del criteris establerts a la normativa vigent i a la Resolució anual de restriccions a la circulació vigent emesa pel Servei Català de Trànsit, llevat que aquest itinerari estigui establert de forma concreta, com excepció, en la Resolució de restriccions de circulació anual del Servei Català de Trànsit.

Per això, si és el cas, cal que retingui aquest document, ja que durant la funció de control i vigilància per part de la Policia de la Generalitat Mossos d’Esquadra, haurà d’indicar el número de referència de la consulta, per a la seva anotació. 

Aquesta ruta per a la circulació de vehicles de matèries perilloses, amb panell taronja, queda condicionada a l’efectiva comprovació per part dels transportistes de la seva continuïtat atès que poden incórrer circumstàncies sobrevingudes o impredictibles que la facin inviable. Excepcionalment, en aquests casos es cercarà una ruta alternativa introduint un origen o destí que així ho permeti. Només en aquest supòsits es podrà justificar la no coincidència entre la carta de port o documentació de control de la mercaderia perillosa i la ruta més idònia oferta. 

En el cas que, per algun motiu en la ruta idònia oferta, es detectés en la comprovació de l’itinerari per part del transportista un senyal de prohibició de circulació de mercaderies perilloses R-108, R-109 o semblant, el transportista haurà de demanar, motivadament, un permís de pas a les oficines territorials del Servei Català de Trànsit. En els casos de túnels amb restricció de circulació de mercaderies perilloses aquest tràmit no és possible i no s’admetrà en cap supòsit. Així mateix succeirà en el cas de travessies urbanes o en vies que moren dins de les zones urbanes, llevat que per raons de distribució, descans, taller o semblants s’hagi d’admetre la seva circulació, tal com preveu la Resolució esmentada, sense perjudici de les atribucions de les Autoritats de Trànsit Locals. 

La ruta idònia emesa caducarà en el moment en que el Servei Català de Trànsit modifiqui o estableixi una nova resolució de restriccions a la circulació o bé també amb caràcter mensual, de manera que les rutes consultades caduquen al cap d’un mes, i caldrà fer una nova consulta d’itinerari passat aquest termini. 

Per a major facilitat s’ha inclòs una proposta d’itinerari per la trama urbana, segons el cas. No obstant això, només és a títol merament orientatiu ja que cal tenir en consideració l’establert a les ordenances locals de circulació que en cada cas siguin d’aplicació, per la qual cosa el transportista ho haurà de consultar amb cada Autoritat de Trànsit Local, si és el cas. 

En cas de detectar-se qualsevol incidència o incongruència entre la ruta idònia oferta i les prestacions de la xarxa viària, es podrà dirigir un advertiment o suggeriment al Servei Català de Trànsit, mitjançant el correu següent: autoritzacions.sgt.sct@gencat.cat, tot deixant constància de les seves dades de contacte.

Compatible amb els navegadors: Internet Explorer 9+, Google Chrome, Firefox, Safari.

Data d'actualització:  31.07.2018