• Imprimeix

Pla Integral ITS 2017-2019

'El Pla Integral ITS 2017-2019' (ITS: Intelligent Transport Systems- Sistemes Intel·ligents de Transport) és el primer pla tecnològic amb una visió global que realitza el Servei Català de Trànsit i s’ha desenvolupat en el marc del 'Pla Estratègic de Seguretat viària 2014-2020' i del 'Pla de Seguretat Viària 2017-2019'.

Aquest Pla és un instrument tècnic on s’inclouen totes les actuacions en l’àmbit de la tecnologia que durà a terme el Servei Català de Trànsit amb l’objectiu de fer front a la ràpida evolució i introducció de nous elements ITS, que hauran de conviure amb els preexistents. A més, existeix una clara necessitat de disposar d’una eina àgil que faciliti l’adaptació a un nou model de gestió del trànsit.

En concret, el Pla està integrat per 5 objectius estratègics (OE) dels quals 3 objectius són generals (OEG) i 2 són transversals (OET). Per una banda, els objectius estratègics generals (OEG) són:

  • Informació: mantenir, garantir i oferir als ciutadans serveis d’informació en temps real basats amb sistemes eficients i accessibles. Dins d’aquest objectiu s’inclouen àrees d’actuació com 'Noves fonts d’informació' i 'Major cobertura i qualitat de les dades'.
  • Gestió Sostenible i intermodal: desenvolupar sistemes i eines de suport per a una gestió eficient del trànsit i mediambientalment sostenibles. S’inclouen actuacions dirigides a la millora de la gestió de la xarxa viària, el CIVICAT (Centre d’Informació Viària de Catalunya), la intermodalitat, els vehicles pesants i el medi ambient.
  • C-ITS (Sistemes Cooperatius): adaptació al nou paradigma de mobilitat provocat per la irrupció dels vehicles connectats i autònoms. 

Per altra banda, els objectius estratègics transversals (OET) són: 

  • Seguretat viària: actua de forma horitzontal en moltes de les actuacions que es duen a terme.
  • Internacionalització: internacionalitzar en lo màxim possible de les actuacions a desenvolupar, així com la participació en diferents projectes europeus.

En definitiva, el Pla inclou un total de 32 accions a dur a terme, de les quals podem destacar com a ja realitzades: la renovació integral del CIVICAT (Centre d’Informació Viària de Catalunya) que es va dur a terme durant l’any 2017, s’han doblat el nombre de radars de tram pel control de l’excés de la velocitat, la instal·lació de nous panells de missatge variable d’última generació, millora de la intermodalitat amb aparcaments més transport públic, la participació en projectes europeus com el C-Mobile o la millora del web del Servei Català de Trànsit.

Data d'actualització:  24.10.2018