• Imprimeix

Professionals del transport

Facilita tota la informació que poden necessitar els professionals del transport.

Informació d'interès

Aquest apartat té com a propòsit recopilar enllaços i adreces a altres webs que poden ser d'interès en matèria de trànsit i seguretat viària.

Autoritzacions de transports especials i vehicles especials

Transports especials i vehicles especials: vehicles en règim de transport especials i vehicles que permanentment superen les dimensions i/o masses màximes reglamentàries.

Restriccions a la circulació per motius de mobilitat

Disposicions anuals adoptades per a la millora de la seguretat viària i la fluïdesa del trànsit.

Calculador de ruta

Troba les possibles rutes per viatjar per carretera entre diversos municipis de Catalunya, Espanya i el món. A les rutes que transcorren a Catalunya, s'hi superposen les incidències de trànsit actuals.

Calculador d'itineraris idonis per a la circulació de vehicles amb panells taronja (ADR)

Servei web per obtenir els itineraris idonis d'acord amb la XIMP – Xarxa d'itineraris de mercaderies perilloses- i els criteris de circulació establert en la Resolució anual de restriccions a la circulació de l'SCT, per als vehicles de transport de mercaderies perilloses que duen panells taronja de senyalització reglamentaris.

Informació tècnica per a l’auxili en carretera per a vehicles, accidentats o avariats

Recomanacions tècniques per a grues d’arrossegament amb una longitud superior a 12 metres. Recomanacions del grup tècnic d’auxili en carretera.