Restriccions a la circulació per a l’any 2017

El Servei Català de Trànsit ha establert les restriccions a la circulació, en els seus diversos usos, incloent els usos excepcionals, mitjançant la Resolució INT/2989/2016, de 27 de desembre (DOGC núm. 7278, de 2 de gener de 2017).

Restricció per a vehicles de mercaderies en general (MMA, pròpia o de conjunt, superior a 7.500 kg)

Els vehicles de tot tipus o conjunts de vehicles que superin els 7.500 kg de massa màxima autoritzada (MMA) o massa màxima del conjunt (MMC), respectivament, destinats al transport de mercaderies en general, no poden circular per les vies públiques interurbanes de Catalunya en les dates, els horaris i els trams de carretera que es poden consultar en el llistat de la resolució o bé en la pestanya corresponent del MCT

No obstant això, determinats grups de vehicles destinats al transport de mercaderies en general no queden afectats per aquestes restriccions de circulació, i per tant, en queden eximits, d’acord amb el llistat de l’Annex E de la resolució vigent:

 • 1 Els vehicles destinats al transport, carregats o de buit, de:
 1. Bestiar viu.
 2. Escombraries provinents de la recollida municipal; només la fracció restes (o rebuig) i orgànica (no s’hi inclouen el vidre, els envasos ni el cartró).
 3. Llet crua.
 4. Alimentació animal (pinsos o similars) per a granges en producció.
 • 2 Els vehicles destinats exclusivament al transport de càrregues de:
 1. Aigua destinada al consum humà mitjançant cisternes mòbils.
 2. Servei de correus.
 3. Distribució de premsa diària.
 4. Trasllat de fundents d’emergència per a les vies en període hivernal.
 • 3 Els vehicles destinats a l’auxili en carretera amb la placa V-24 corresponent.
 • 4 Els vehicles vinculats a la campanya de la verema i els seus derivats, entre l’agost i l’octubre, i a la campanya de la fruita dolça, del juny al setembre, entre els camps i els magatzems i a la inversa, carregats o buits, utilitzant qualsevol de les vies de la xarxa viària catalana, si queda acreditada documentalment aquesta finalitat.
 • 5 Els vehicles que circulin per la N-230, entre el PK 151 a Vielha, túnel de Vielha, i el PK 187 a Bausen, frontera francesa, en els horaris de restricció delimitats per aquesta Resolució n’estan exempts si transporten productes peribles, segons les excepcions a les restriccions de circulació franceses. Es poden consultar en el web http://www.bison-fute.gouv.fr.
 • 6 Els vehicles que circulin per l’AP-7/E-15 en sentit nord, sempre que puguin acreditar de forma documental que tenen les seves bases, el lloc de descans o la residència habitual a les comarques de l’Alt Camp, el Baix Camp o el Tarragonès. Aquests vehicles hauran d’abandonar l’AP-7/E-15, com a màxim, per la sortida 33 a Tarragona.
 • 7 Els vehicles ATP (frigorífics, refrigerats o isoterms) que transportin mercaderies peribles poden circular per l’AP-7/E-15 entre l’Hospitalet de l’Infant i el Vendrell si, un cop són al Vendrell, segueixen la ruta cap a la C-32 > C-15 > C-37 > C-25 > A-2 per incorporar-se a l’AP-7/E-15 a Riudellots de la Selva, i viceversa, sense apartar-se’n en tot el recorregut.

Nota d’aclariment: Els vehicles ATP, amb càrrega perible, de tot tipus, només gaudeixen d’exempció si compleixen dues condicions simultàniament: haver de circular per l’AP-7 entre l’Hospitalet de l’Infant i el Vendrell, i també, si ho fan per completar la ruta cap a l’AP-7 a Riudellots de la Selva, passant necessàriament per la C-32 fins a  Vilanova i la Geltrú, la C-15 i la C-37 fins a Manresa, i la C-25 fins enllaçar amb l’A-2, a Caldes de Malavella.

Restricció per a vehicles de mercaderies en general (MMA, pròpia o de conjunt, superior a 7.500 kg), en trànsit o de pas o en trajectes de llarg recorregut per Catalunya

Els vehicles o conjunts de vehicles de tot tipus que superin els 7.500 kg de massa màxima autoritzada (MMA) o massa màxima del conjunt (MMC), que circulin de pas per Catalunya i en llargs recorreguts pel seu territori (perquè tenen orígens i destins més enllà de tres comarques contigües), hauran de fer ús principalment de la xarxa d’itineraris europeus o les autopistes, autovies o vies segregades disponibles. Si no és possible, podran fer ús de la resta de la xarxa viària tractant d’evitar, en tot cas, les carreteres comarcals i les d’àmbit local. Per això, en concret en aquests supòsits, no està permès circular pels trams de vies inclosos a l'annex F de la resolució anual vigent, llevat que sigui per raons d’avituallament, descans o reparacions, en el trajecte mínim indispensable i tornant pel mateix trajecte. 

D’acord amb l’esmentat annex, les vies afectades, de forma permanent, per aquesta restricció de circulació en funció de l’ús circulatori, són les següents:

 • Gi-555 entre el PK 0,0 a Caldes de Malavella i el PK 14,0 a Massanes.
 • C-1413a entre el PK 8,0 a Sant Cugat del Vallès i el PK 4,0 a Castellbisbal.
 • C-152 entre el PK 43,0 a les Preses i el PK 47,5 a la Vall d’en Bas.
 • C-153 a Olot, entre el PK 60,9 i el PK 61,9.
 • Gi-623 a Bàscara (Orriols), entre el PK 0,0 i el PK 1,0.
 • C-26 entre el PK 189,9 a Ripoll i el PK 149,7 a Cercs.
 • C-245 entre el PK 11,0 a Sant Boi de Llobregat i el PK 13,0 a Cornellà de Llobregat.
 • C-35 entre el PK 83,0 a Maçanet de la Selva i el PK 71,5 a Massanes.

Nota d’aclariment: La restricció existent al túnel de Bracons queda inclosa dins d’aquest supòsit de restricció al no poder fer un ús complet del pas per la C-37, entre la C-17 i l’A-26, atesa la prohibició de pas, pels vehicles en llargs recorreguts o en trànsit, a la travessa d’Olot i de les Preses.

Restricció a la circulació per a vehicles de més de 26 tones a la N-II

Els vehicles o conjunts de vehicles de transport de mercaderies de més de 26 tones de MMA o MMC, respectivament (equivalent a posseir 4 eixos o més, per vehicle o com a conjunt, en categoria tarifària de “Pesants 2”) no poden circular per la N-II des del PK 773,5 a la Jonquera fins al PK 709 a Fornells de la Selva, raó per la qual els vehicles afectats per aquesta prohibició utilitzaran amb caràcter preferent l’itinerari paral·lel delimitat per l’AP-7/E-15, entre les sortides número 8, Riudellots de la Selva, i número 2, la Jonquera (sud).

No obstant això, queden exceptuats d’aquesta restricció a la circulació els supòsits següents:

 1. Els vehicles o conjunts de vehicles en què l’origen o destí de la mercaderia que transporten, d’acord amb la carta de port o document equivalent que duen a bord, estigui a les comarques de la província de Girona en el trajecte mínim imprescindible degudament justificat.
 2. Els vehicles o conjunts de vehicles amb destí a proveïment, descans o avituallament a la N-II en el trajecte mínim imprescindible i tornant pel mateix trajecte.

 

Restriccions diverses de circulació a la C-58CC (BUS-VAO)

La circulació en les calçades bus-VAO de la C-58CC corresponents als carrils centrals segregats de sentits de circulació reversibles de la C-58, entre Ripollet i Barcelona, i també els seus ramals d’accés o sortida, segregats o no, que hi condueixen, quan estiguin oberts al trànsit mitjançant la senyalització variable d’accés, només estarà permesa als vehicles següents: vehicles destinats al transport de viatgers dotats d’autorització administrativa (amb passatge o de buit), vehicles turismes amb dos ocupants o més (inclòs el conductor), vehicles mixtos adaptables amb dos ocupants o més (inclòs el conductor), motocicletes, vehicles amb el senyal V-15 visible per a persones de mobilitat reduïda reconeguda (conductores o no) que disposin de documentació administrativa acreditativa i vehicles turismes, mixtos adaptables o de transport de mercaderies fins a 3.500 kg de MMA o MMC si porten visible al vidre davanter, banda dreta inferior, algun dels distintius ambientals tipus 0, ECO o C (només gasolina Euro 6), que consten en el Registre de vehicles.

No obstant això, aquesta restricció no afecta la circulació de vehicles o conjunts de vehicles que, estant de servei, siguin policials, d’extinció d’incendis, de protecció civil o d’assistència sanitària, i tampoc tots aquells vehicles o conjunts de vehicles de conservació i manteniment tant de la infraestructura viària com de gestió del trànsit. Tampoc no quedarà restringida la circulació de vehicles destinats a l’auxili de carretera només si han d’assistir un vehicle avariat o accidentat.

Restriccions de circulació per causes meteorològiques

En condicions del temps de boira espessa (150 metres de visibilitat), vent intens i neu o gel damunt la calçada, els vehicles o conjunts de vehicles destinats al transport de mercaderies de qualsevol MMA o MMC, els autobusos i tots els conjunts de vehicles estan obligats a circular per la part més externa del carril dret, també en autovies i autopistes, i es prohibeix expressament que aquests vehicles avancin els que circulin a menys velocitat o els que es trobin aturats per algun motiu.

En les condicions esmentades, o si hi ha un pla d’emergència activat, en fase d’alerta o d’emergència (NEUCAT, INUNCAT, etc., [enllaç protecció civil] que afecti una determinada xarxa de carreteres), els vehicles de transport de mercaderies perilloses de les classes 1 (explosius) i 3 (líquids inflamables) que hagin de portar les plaques taronges reglamentàries segons l’ADR no podran circular i hauran d’estacionar de forma segura fins que es restableixin les condicions normals per a la circulació.

Informació i consulta de les restriccions a la circulació

La informació de les restriccions a la circulació durant l’any 2017 es poden visualitzar en el mapa continu de trànsit, en la pestanya restriccions del transport, i amb diferents opcions de consulta per dates específiques i/o per una via concreta.

La Resolució anual de restriccions estableix un seguit de restriccions temporals o permanents a la circulació de vehicles en determinats itineraris de vies interurbanes i, fins i tot, de vies urbanes o travesseres. Les restriccions afecten vehicles, tant per raó de les seves característiques tècniques com per la seva càrrega.

Totes les restriccions estan destinades a garantir la mobilitat dels usuaris i la fluïdesa de la xarxa viària, així com a millorar la seguretat viària de tots els usuaris en períodes vacacionals o d'altres circumstàncies que puguin alterar les condicions de circulació.

 

Restriccions de circulació a la República Francesa

Per a l’accés a la República Francesa per l’AP-7/E-15 a La Jonquera, caldrà tenir en compte les seves restriccions de circulació (http://www.bison-fute.gouv.fr/transport-de-marchandises,41,langes.html), o bé consultar el text explicatiu publicat. 

Data d'actualització:  27.09.2017