Accés al contingut Accés al menú de la secció
Trànsit  > Normativa i legislació  > Reforma de la Llei de trànsit 2009
 

Reforma de la Llei de seguretat viària 2009

La Llei 18/2009, de 23 de novembre, que va modificar la Llei de trànsit i seguretat viària va introduir novetats substancials quant a la tramitació del procediment sancionador, així com el sistema del permís per punts i determinades infraccions.


A) Quin és el procediment sancionador en cada supòsit?

Una de les grans novetats que va suposar la reforma de la legislació de trànsit va ser la que fa referència a l’agilització del procediment sancionador. Bàsicament es distingeixen tres tipus de procediment:


1) Procediment abreujat:

Aquest procediment s’aplica quan s’efectua el pagament amb descompte del 50% dins del termini de 20 dies naturals següents a la notificació amb les següents particularitats:

 • La reducció de l’import de la sanció en un 50%.
 • Si la sanció és greu i no comporta detracció de punts, no s’anotaran com antecedents al Registre d’infractors.
 • La renúncia a efectuar al·legacions (si es presenten, es tindran per no presentades).
 • La finalització del procediment sense més tràmits: no es dicta Resolució Sancionadora.
 • La impossibilitat de presentar recurs administratiu. Únicament es pot presentar recurs contenciós administratiu davant del jutjat. Convé destacar que algunes sancions estan excloses d’utilitzar aquest procediment (i per tant no poden gaudir de l’esmentat descompte): l’ús d’inhibidors o mecanismes per eludir la vigilància policial, o bé no identificar un conductor i també totes les de l’article 65.6 de la llei de seguretat viària.

LSV fase II -img 1

2) Procediment ordinari simplificat:

Aquest procediment s’aplica quan ni s’efectua el pagament amb descompte ni es presenten al·legacions en el termini de 20 dies següents a la notificació i té les següents particularitats:

 • Transcorreguts 30 dies naturals des de la notificació de denúncia la sanció serà ferma administrativament i no caldrà dictar ni notificar resolució sancionadora excepte quant es tractés d’infraccions greus amb punts no notificades en l’acte per l’agent o infraccions molt greus no notificades en l’acte.

 • La impossibilitat de presentar recurs administratiu. Únicament es pot presentar recurs contenciós administratiu davant del jutjat.


3) Procediment ordinari:

Aquest procediment s’aplica quan es presenten al·legacions en el termini de 20 dies següents a la notificació i no s’efectua pagament amb descompte, o bé quan, en tractar-se d’infraccions greus amb punts o molt greus no notificades en carretera, hi ha l’obligació legal de dictar Resolució Sancionadora i té les següents particularitats:

 • Sempre es dictarà i notificarà la resolució sancionadora i es podran proposar i practicar proves en el termini legal.

 • La sanció esdevindrà ferma a partir del dia següent al de la notificació de la resolució sancionadora.

 • Hi ha un termini d’un mes per formular recurs de reposició davant del mateix òrgan que dicta la resolució sancionadora que tindrà caràcter potestatiu (no és requisit previ per presentar recurs contenciós administratiu davant del jutjat) i la seva interposició no suspèn l’execució de la sanció (s’envien els punts i, cas de no pagar-se en el termini dels 15 dies següents a la notificació de la resolució, s’obre la via de constrenyiment).

B) Quin és l'import de les multes?

Segons el nou text legal l’import de les sancions per infraccions lleus és de multa de fins a 100 euros, el de les greus un import fix de 200 euros i el de les molt greus de 500 euros.

LSV fase II -img 2

Tanmateix, algunes infraccions tenen un barem propi:


 • Hi ha un nou quadre únic de sancions per excés de velocitat per a totes les administracions, que van de 100 a 600 euros i de 2 a 6 punts
 • La infracció per portar instal·lat un inhibidor o mecanisme amb aquesta finalitat comporta una sanció econòmica de 6.000 euros.

LSV fase II -img 3

Determinades infraccions molt greus comporten multes de 3.000 a 20.000 euros:

 • Fer obres sense autorització, alterar o deteriorar els senyals.
 • Incomplir normes sobre activitats industrials que afectin de manera directa la seguretat viària.

 • Instal·lar inhibidors o altres mecanismes adreçats a interferir els sistemes de vigilància.

 • Incomplir les normes sobre autorització i funcionament dels centres d’ensenyament i formació, i centres de reconeixement de conductors.

LSV fase II -img 4

C) Quin tipus de recurs puc presentar i en quins supòsits?

Si el procediment és l’ordinari (si l’infractor va presentar al·legacions i no va pagar) es pot interposar recurs de reposició en un termini d’un mes des de que es va dictar la Resolució o directament recurs contenciós administratiu en el termini de 2 mesos. En tot cas, la interposició del recurs de reposició no suspèn l’execució de la sanció.

Si el procediment és l’abreujat (si l’infractor ha pagat amb el 50% de descompte) únicament es pot interposar recurs contenciós administratiu davant del jutjat corresponent.

Si el procediment és l’ordinari simplificat (no hi ha ni pagament ni al·legacions) únicament es pot interposar recurs contenciós administratiu davant del jutjat corresponent.

D) Altres novetats rellevants que afecten el procediment

La llei va introduir una novetat quant al procediment de notificació de les denúncies, que es pot fer de manera telemàtica per mitjà de la direcció electrònica viària (DEV), així com la substitució de la notificació edictal als diaris oficials i taulells dels ajuntaments per la publicació de la notificació al TESTRA (Taulell Edictal de Sancions de Trànsit).

E) Punts

Pel que fa a la detracció de punts, la Llei suposa les modificacions següents:
LSV fase II -img 7

Data d'actualització: 25.05.2010