Cada any a Catalunya es produeixen a prop de 25.000 accidents de trànsit amb víctimes en les nostres carreteres. Un anàlisi més profund de la situació mostra que pràcticament la meitat d’aquests accidents es produeixen a l’entorn laboral; es consideren accidents laborals de trànsit els que es produeixen a l’anada i tornada de la feina –accidents in itinere-, i els que succeeixen durant la jornada laboral, en un desplaçament motivat per la pròpia activitat professional -accidents en missió- .

Segons dades del Departament d’Empresa i Ocupació, l’any 2012 hi van haver a Catalunya 10.592 accidents de treball amb baixa de trànsit, dels quals 8.150 van succeir en els desplaçaments d’anada i tornada de la feina i 2.442 durant la jornada laboral.

Alguns dels factors de risc que intervenen en un accident de trànsit poden estar relacionats amb la via i l’entorn, amb el vehicle, amb les característiques de la pròpia persona, però també amb l’activitat laboral del conductor i, tot i que no de forma exclusiva, s’han d’abordar també des de la perspectiva de la seguretat i salut en el treball: disseny d’itineraris, manteniment preventiu del vehicle d’empresa, sensibilització i formació del treballador, prevenció del consum d’alcohol i drogues. Per aquest motiu, és important que es treballi de manera conjunta, coordinada i interdisciplinar amb altres departaments i organismes de la Generalitat (Departament de Salut, d’Empresa i Ocupació...) per traçar un eix d’actuacions transversals entre tots els agents implicats per tal de millorar la mobilitat i reduir la sinistralitat.

La millora de la seguretat viària en l’entorn laboral és una de les fites del Servei Català de Trànsit per reduir el nombre d’accidents de trànsit a Catalunya. En aquesta línia, el Pla de Seguretat Viària contempla un seguit de mesures en matèria de prevenció de riscos laborals.

Pel que fa als desplaçaments in itinere, cal impulsar actuacions tant de formació com d’informació i de sensibilització relacionades amb la mobilitat derivada del treball a l’anar i tornar de la feina. En referència als desplaçaments en missió, és fonamental la formació dirigida als conductors professionals, tant de viatgers com de mercaderies, per una banda, i dirigida als treballadors en que la conducció no és la seva activitat principal, però que utilitzen el vehicle d’una forma no continuada i els és necessari per poder complir amb la seva missió, per l’altra.

En aquest sentit, dins de l’àrea de formació dels conductors, cal subratllar que el Servei Català de Trànsit ha elaborat conjuntament amb la Subdirecció General de Seguretat i Salut Laboral diverses publicacions, tant enfocades a l’activitat dels conductors professionals (Manual per a la identificació i avaluació de riscos laborals dels conductors del sector transport per carretera, 2009) com a la de qualsevol treballador que durant la seva jornada de treball hagi de conduir un vehicle (Seguretat en la conducció durant la jornada de treball, 2012).

Una altra línia de treball és la investigació i estudi de la mobilitat en el treball per aportar dades sobre els accidents in itinere i els accidents en missió. En aquesta línia és important l’intercanvi de dades amb el Departament d’Empresa i Ocupació i altres organismes i entitats que puguin col·laborar en la recollida de dades.

La seguretat viària a l’entorn laboral és una matèria que cavalca entre dues disciplines: l’àrea de la segureta viària i l’àmbit de la prevenció de riscos laborals, i per això l’enfocament del Servei Català de Trànsit en aquesta matèria es basa en polítiques de cooperació i participació amb tots els agents implicats d’ambdues àrees.

Data d'actualització:  06.05.2015

Formació

Cursos i accions formatives del Servei Català de Trànsit sobre la seguretat viària a l?entorn laboral, adreçats als diferents col·lectius implicats.

Recursos

En aquest apartat es descriu l?oferta de materials didàctics i recursos del Servei Català de Trànsit en matèria de seguretat viària en el treball -in itinere i en missió-. Es tracta de material de suport amb una finalitat informativa i formativa per treballar la prevenció dels accidents de trànsit laborals.

Investigació i recerca

Presentem les dades disponibles sobre accidents de trànsit en desplaçaments in itinere i en missió, així com els projectes on participa el Servei Català de Trànsit adreçats a l?estudi i anàlisi de l?accidentalitat viària derivada del treball.

Sensibilització a la ciutadania

Campanyes del Servei Català de Trànsit i accions divulgatives per fomentar la conscienciació dels ciutadans en temes específics de seguretat viària en desplaçaments per motius laborals.

Informació d'interès

En aquest apartat trobareu webs vinculades a la seguretat viària laboral i informació d?interès sobre la matèria.