Norma ISO 390901

La certificació de qualitat ISO 39.001 atorgada per AENOR comprèn la seguretat viària (definició d’estratègies i accions, educació, formació i explotació de dades relatives a la seguretat viària) i les activitats de gestió del trànsit (informació viària, ordenació de la circulació i implantació de mesures especials de circulació) que es realitzen al Servei Català de Trànsit i al Centre d’Informació Viària de Catalunya (CIVICAT).

L’SCT reconeix la qualitat com un principi bàsic de la seva política de seguretat viària i gestió del trànsit.

En conseqüència, la política de seguretat viària de l’SCT és la següent:

El Servei Català de Trànsit (SCT) en el desenvolupament de les seves activitats de gestió del trànsit i de la seguretat viària es compromet a complir amb els requisits de seguretat viària aplicables i a treballar amb la màxima eficiència per garantir que la mobilitat de les persones a Catalunya es dugui a terme amb la màxima seguretat i d'aquesta manera reduir el nombre, la gravetat i les conseqüències dels accidents de trànsit.

Orientem totes les nostres activitats a la consecució de l'objectiu general 2050: "Visió 0“ de víctimes mortals i víctimes greus amb seqüeles de per vida, enfocant els esforços per aplicar polítiques de seguretat viària en el marc d’una mobilitat segura, sostenible i saludable. Alhora, introduïm el concepte de la responsabilitat compartida impulsant la participació activa i la corresponsabilitat dels diferents actors per tal de reduir la sinistralitat a la xarxa viària catalana.

La Direcció de l'SCT estableix els següents objectius estratègics que permeten un enfocament coherent i global amb la “Visió 0”:

  1. Protegir els usuaris de la mobilitat i control eficaç de les conductes de risc
  2. Impulsar un espai continu de seguretat viària (zones urbanes i interurbanes)
  3. Involucrar i coordinar entitats públiques i privades en la millora de la mobilitat segura
  4. Disposar de les estructures, instruments i mecanismes de gestió de seguretat viària que permetin la consecució de resultats
  5. Facilitar l'aprenentatge de la mobilitat segura al llarg del cicle vital
  6. R + D + i a la seguretat viària
 

La Direcció de l’SCT necessita la implicació de tots les parts interessades per fer efectiva la seva política de seguretat viària.

La política de seguretat viària és el marc que estableix la Direcció de l’SCT per establir els objectius i metes de Seguretat Viària que incorporen la millora contínua del sistema.

És revisada a intervals definits per assegurar la seva vigència i adequació a la realitat de l'organització.

 

Realitzat per: Rafael Olmos, Subdirector General de Seguretat Viària

Aprovat per:  Eugenia Doménech, Directora de l'SCT

 

Data d'actualització:  25.05.2016