El Servei Català de Trànsit participa o ha participat en diverses accions de cooperació en programes europeus de recerca o d'aplicació de polítiques que busquen millorar la seguretat viària o la gestió del trànsit.

MedTIS

El projecte MEDTIS és un projecte plurianual promogut per la Direcció General de Transports i Energia (DG-MOVE), de la Unió Europea. El seu objectiu és impulsar i coordinar els diferents sistemes intel·ligents de transports (SIT) a nivell europeu, sota els principis d'interoperabilitat, continuïtat dels serveis i coordinació de totes les parts implicades.

EuroRAP

L'estudi EuroRAP valora la probabilitat de patir un accident amb morts i ferits greus en un tram concret de carretera, en funció del tipus de via i de la intensitat mitjana diària (IMD). El programa mesura la qualitat de la xarxa viària amb criteris unificats, relacionant dos paràmetres: accidentalitat i intensitat de trànsit.

EIP+

El EIP+ (ITS Europe Platform) és un projecte transversal amb tot els membres d'EasyWay que fomenta l'harmonització europea de ITS (sistemes de transport intel·ligent) al llarg de la xarxa de carreteres TEN-T (xarxa transeuropea de transport).

ETSC

ETSC és una organització independent sense ànim de lucre amb seu a Brussel·les dedicada a reduir el nombre de morts i lesions en el transport a Europa. Fundada el 1993, l'ETSC proporciona una font imparcial d'assessorament expert en matèria de seguretat del transport a la Comissió Europea, al Parlament Europeu i als Estats membres.

C-ROADS

El C-ROADS és una iniciativa europea de desplegament de sistemes cooperatius de transport intel·ligent (C-ITS). A més a més aquesta iniciativa busca l’harmonització i la interoperabilitat d’aquests serveis C-ITS a tota la xarxa transeuropea de transport (TEN-T) per construir les bases per vehicles connectats i automatitzats.

C-MOBILE

En el marc del projecte europeu C-MOBILE s’estan implementant sistemes C-ITS (Sistemes de transport intel·ligents cooperatius ) i serveis de mobilitat a través del núvol en un total de 8 ciutats o regions europees: Barcelona, Bilbao, Bordeaux, Copenhagen, Newcastle, North Brabant Region, Thessaloniki i Vigo.

POLIS

POLIS és una xarxa europea que busca la millora del transport local a través d'estratègies integrades, tenint en compte els aspectes econòmics, socials i mediambientals.

MAIS ≥ 3

El MAIS és una escala de lesions acceptat mundialment i utilitzat per professionals de la medicina. Proporciona una base objectiva i fiable per a la recopilació de dades. La puntuació de la lesió es determina a l'hospital amb l'ajuda d'una clau de classificació detallada. La puntuació oscil·la de 1 a 6, amb els nivells de 3 a 6 considerant-se com lesions greus. Les lesions classificades com ≥ 3 en l'escala MAIS són les lesions més greus. Aquestes puntuacions permeten avaluar la gravetat de la lesió a partir d'un estàndard indicador mèdic.